archive-hu.com » HU » Z » ZUZMO.HU

Total: 9

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • zuzmo.hu
  és terjedését Ezáltal elõsegíti a zuzmók és a lichenológiai kutatások természetben és társadalomban betöltött szerepének és jelentõségének megértését Elérhetõségünk MTA ÖK ÖBI 2163 Vácrátót Alkotmány u 2 4 Telefonszám 36 28 360122 139 E mail farkas edit okologia mta hu

  Original URL path: http://www.zuzmo.hu/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • ó f p o i k i l o h i d r i k u s é l Q l é n y e k A m a i s m e r t l e g t e l j e s e b b m e g f o g a l m a z á s A i n t h w o r t h a m p B i s b y s d i c t i o n a r y o f t h e f u n g i K i r k e t a l 2 0 0 1 s z e r i n t A z u z m ó e g y g o m b a p a r t n e r a m i k o b i o n t a é s e g y v a g y n é h a t ö b b á l t a l á b a n a z u z m ó t e l e p b e l s e j é b e n d e a g o m b a s e j t j e i n k í v ü l e l h e l y e z k e d Q e g y s e j t q v a g y f o n a l a s z ö l d a l g a v a g y é s c i a n o b a k t e r i á l i s s e j t e k p o p u l á c i ó j á n a k a f o t o b i o n t á n a k ö k o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l o b l i g á t s t a b i l m u t u a l i s z t i k u s e g y ü t t é l é s e H a w k s w o r t h a m p H o n e g g e r i n W i l l i a m s e d P l a n t g a l l s 7 7 1 9 9 4 F o g a l o m t á r M i k o b i o n t a z u z m ó g o m b a A z u z m ó g o m b á k l e g t ö b b j e a t e r m é s z e t b e n s z a b a d o n n e m f o r d u

  Original URL path: http://www.zuzmo.hu/Mi%20a%20zuzm%C3%B3.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • h e n o l o g i c a l S o c i e t y A B L S B r i t L i c h e n o l ó g i a i T á r s a s á g B r i t i s h L i c h e n S o c i e t y B L S É s z a k e u r ó p a i L i c h e n o l ó g i a i T á r s a s á g N o r d i c L i c h e n o l o g i s k F ö r e n i n g N o r d i c L i c h e n S o c i e t y N L S K ö z é p e u r ó p a i B r y o l ó g i a i é s L i c h e n o l ó g i a i T á r s a s á g B r y o l o g i s c h l i c h e n o l o g i s c h e A r b e i t s g e m e i n s c h a f t f ü r M i t t e l e u r o p a B L A M O l a s z o r s z á g i L i c h e n o l ó g i a i T á r s a s á g S o c i e t a L i c h e n o l o g i c a I t a l i a n a S L I M a g y a r l i c h e n o l ó g u s o k N a p j a i n k b a n z u z m ó k k a l f o g l a l k o z ó k u t a t ó k F a r k a s E d i t M T A Ö K Ö B I L Q k ö s L á s z l ó M a g y a r T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m N ö v é n y t á r a M o l n á r K a t a l i n 2 0 0 6 2 0 0 9 D u k e E g y e t e m D u r h a m U S A V e r e s K a t

  Original URL path: http://www.zuzmo.hu/A%20zuzm%C3%B3k%20kutat%C3%B3i.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • h a j t o g a t o t t p a p í r t a s a k b a h e l y e z z ü k K e r ü l j ü k a m q a n y a g t a s a k o k a t m e r t a b b a n k ö n n y e n m e g p e n é s z e d i k a z u z m ó Ü g y e l j ü n k a r r a h o g y a f r i s s e n g y q j t ö t t a n y a g o k a t m i n é l h a m a r a b b s z á r í t s u k k i P r é s e l é s á l t a l á b a n n e m s z ü k s é g e s A t a s a k r a a k ö v e t k e z Q a d a t o k a t j e g y e z z ü k f e l G y q j t é s h e l y e G P S k o o r d i n á t á k G y q j t é s i d e j e G y q j t Q n e v e A l j z a t t u l a j d o n s á g a i s z i k l a t í p u s a f a f a j s t b T e n g e r s z i n t f e l e t t i m a g a s s á g Z u z m ó k a l a b o r a t ó r i u m b a n A b e g y q j t ö t t z u z m ó k m e g h a t á r o z á s á h o z m i k r o s z k ó p i é s k é m i a i v i z s g á l a t o k a t v é g z ü n k a l i c h e n o l ó g i a i s z a k i r o d a l o m a l a p j á n a h a z a i f a j o k h o z m a g y a r n y e l v e n V e r s e g h y h a t á r o z ó k ö n y v é t h a s z n á l h a t j u k I d e g e n n y e l v e n P u r v i s é s m u n k a t á r s a i 1 9 9 2 T h e l i c h e n f l o r a o f G r e a t B r i t a i n a n d I r e l a n d c í m q é s W i r t h 1 9 9 5 D i e F l e c h t e n B a d e n W ü r t t e m b e r g s c í m q m u n k á i t a j á n l j u k F e n t i i r o d a l m a k b a n p o n t o s l e í r á s t t a l á l u n k a h a t á r o z á s h o z s z ü k s é g e s k é m i a i r e a g e n s e k r Q l m e t s z e t e k k é s z í t é s é r Q l Z u z m ó k a h e r b á r i u m o k b a n A b e g y q j t ö t t é s m e g h a t á r o z o t t z u z m ó k a t h e r b á r i u m o k b a n t á r o l j á k A n ó m e n k l a t ú r a i v á l t o z á s o k a t e l l e n Q r i z h e t j ü k a z i n t e r n e t e n a z I n d e x o f F u n g i ö s s z e á l l í t á s b a n A h e r b á r i u m o k a t I n d e x H e r b a r i o r u m c í m e n n e m z e t k ö z i n y i l v á n t a r t á s b a v e s z i k H o l m g r e n é s m t

  Original URL path: http://www.zuzmo.hu/A%20zuzm%C3%B3k%20vizsg%C3%A1lata.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • t m e l y a k r i p t o g á m o k k u t a t á s á v a l f o g l a l k o z ó í r á s o k a t k ö z ö l M y c o l o g i c a l R e s e a r c h n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t m e l y a g o m b á k b e l e é r t v e a l i c h e n i z á l t g o m b á k a t i s k u t a t á s á r ó l k ö z ö l p u b l i k á c i ó k a t B i b l i o t h e c a L i c h e n o l o g i c a h o s s z a b b l é l e g z e t v é t e l q l i c h e n o l ó g i a i m u n k á k a t g y a k r a n d i s s z e r t á c i ó k a t k ö z l Q s o r o z a t C r y p t o g a m i e M y c o l o g i e n e m z e t k ö z i t u d o m á n y o s f o l y ó i r a t a f r a n c i a K r i p t o g á m B a r á t i T á r s a s á g A D A C A s s o c i a t i o n d e s A m i s d e s C r y p t o g a m e s k i a d v á n y a m e l y g o m b á k r ó l b e l e é r t v e a l i c h e n i z á l t g o m b á k a t i s j e l e n t e t m e g f r a n c i a a n g o l n é m e t o l a s z é s s p a n y o l n y e l v q k ö z l e m é n y e k e

  Original URL path: http://www.zuzmo.hu/Szakirodalom.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • l v a g y i s z u z m ó k b ó l é s s z a b a d o n é l Q g o m b á k b ó l s z á r m a z ó n a g y s z á m ú m i n t a m o l e k u l á r i s g e n e t i k a i v i z s g á l a t a a l a p j á n B i o A s s e s s A p r o j e k t e g y m ó d s z e r i l l e t v e e s z k ö z t á r a t f e j l e s z t e t t k i a n n a k b e c s l é s é r e h o g y m i l y e n h a t á s s a l v a n a t á j h a s z n á l a t a b i o d i v e r z i t á s r a E u r ó p a k ü l ö n b ö z Q r é g i ó i b a n é l Q h e l y e i n A h o n l a p o n e n n e k h á t t e r é t é s e r e d m é n y e i t t a l á l j u k F o l i i c o l o u s l i c h e n s e z e n a z o l d a l o n t r ó p u s i l e v é l l a k ó z u z m ó t a x o n o k r ó l t a l á l u n k a l a p v e t Q i n f o r m á c i ó k a t T h e C o s t a R i c a n L i c h e n B i o d i v e r s i t y I n v e n t o r y a T I C O L I C H E N p r o j e k t h o n l a p j a A p r o j e k t a t r ó p u s i z u z m ó d i v e r z i t á s f e l m é r é s é t s e g í t

  Original URL path: http://www.zuzmo.hu/Lichenol%C3%B3giai%20honlapok.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • w s 4 8 f o n t s i z e 6 4 p x w s 7 2 f o n t s i z e 9 6 p x w p m d f o n t s i z e 1 3 p x f o n t f a m i l y A r i a l H e l v e t i c a S a n s S e r i f f o n t s t y l e n o r m a l f o n t w e i g h t n o r m a l P a r a S t y l e s D I V U L O L L e f t m a r g i n t o p 0 p x m a r g i n b o t t o m 0 p x 0 p a r e n t f r a m e s l e n g t h d p a r e n t f r a m e s n s u b s t r i n g p 1 d o c u m e n t n n s u b s t r i n g 0 p i f x d n d a l l x d a l l n f o r i 0 x i L i c h e n o l ó g i a n b s p n b s p n b s p n b s p n b s p n b s p n b s p a z u z m ó k t u d o m á

  Original URL path: http://www.zuzmo.hu/Zuzm%C3%B3k%20Magyarorsz%C3%A1gon.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • U L O L L e f t m a r g i n t o p 0 p x m a r g i n b o t t o m 0 p x 0 p a r e n t f r a m e s l e n g t h d p a r e n t f r a m e s n s u b s t r i n g p 1 d o c u m e n t n n s u b s t r i n g 0 p i f x d n d a l l x d a l l n f o r i 0 x i L i c h e n o l ó g i a n b s p n b s p n b s p n b s p n b s p n b s p n b s p a z u z m ó k t u d o m á n y a K é p g a l é r i a F i a t a l l i c h e n o l ó g u s o k n e m z e t k ö z i w o r k s h o p j a 2 0 0 9 á p r i l i s 1 7 2 0 V á c r á t ó t a w o r k s h o p p i l l a n a t a i Y o u n g l i c h e n o l o g i s t s w o r k s h o p i n H u n g a r y 1 7 2 0 A p r i l 2 0 0 9 V á c r á t ó t m o m e n t s o f t h e w o r k s h o p G r o u p p h o t o A f t e r t h e r e g i s t r a t i o n T h e o r g a n i s e r s W e l c o m e E d i t s e x p l a n a t i o n A n n a s l e c t u r e I n t h e c o f f e e b r e a k I n t h e c o f f e b r e a k I n t h e c o f f e b r e a k F l o r i n s l e c t u r e A l i c a s l e c t u r e A d

  Original URL path: http://www.zuzmo.hu/K%C3%A9pgal%C3%A9ria.html (2016-02-16)
  Open archived version from archive •