archive-hu.com » HU » V » VITORLASSZOTAR.HU

Total: 95

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ON-LINE MAGYAR-ANGOL VITORLÁS VERSENYSZÓTÁR
  liability felelősségbiztosítás liability insurance felfed discover to felfedez discover to felfüggeszti a versenyjogosultságot suspend the eligibility felhúzókötél halyard feljebb megy élesít luff to feljebb ment luffed felkészülési idő time to prepare fellebbez appeal to fellebbezés appeal fellebbezés joga fellebbezés joga fellebbezési bizottság appeal s committee fellebbezési jog megtagadása denial of the right of appeal fellebbező fél appellant félmagassági szélesség vitorláé mid girth felmér measure to felmérés measurement felmérési measuring felmérési bizonylat measurement certificate felmérési eljárás measurement procedure felmérési képlet measuring formula felmérési költségek measurement costs felmérési óvás measurement protest felmérési szabály measurement rule felmérési szervezet measurement authority felmérő measuring felmérő felmérést végző személy measurer felmutat show to felmutatott shown félszél beam reach felszerelés equipment felszerelés ellenőrzés equipment inspection felszólamlás call felszólamlások könyve call book felteker wind to feltételez allege to feltételezés allegation feltételezett alleged félúton halfway felügyelő inspector felület surface felületi súrlódás skin friction fenékvíz bilge water fennálló büntetés outstanding penalty fenntart pl óvás eredményét uphold to fény light fényjelzést ad show lights fényképes bizonyíték photographic evidence feszítőkötél guy figyelemfelhívó jelzés attention signal figyelemre méltó noticeable figyelmen kívül hagy disregard to figyelmeztet warn to figyelmeztetetés warning figyelmeztető jelzés warning signal fizikai sérülés rongálódás tárgyé physical damage flottalobogó fleet flag flottaverseny fleet race folyamán during folyamatos akadály continuing obstruction folyamodik pl bírósághoz resort to folyamodik vmiért request to folytat continue to folytatódik continue to fordító translator fordul csapást vált szél felé fordulva tack to fordulás csapásváltás szél felé fordulva tacking forduláshoz szükséges hely room to tack forduló round formanyomtatvány form földkerülő verseny round the world race fővitorla mainsail futam race futam párosversenyen match futam rajtoltatása starting a race futambeli pontszám race score futameredmények race results futamidő elapsed time futamok időbeosztása shedule of races futamot elrajtoltat start a race futókötélzet running rigging futtatott negyedszél close reach futtatott negyedszeles félszszeles és háromnegyedszeles vitorlázási irányokat magában foglaló vitorlázási irány reach A B C CS D E F GY H I J K L M N O Ö P R S SZ T U V Z ZS GY Gyere hallótávolságba lobogójelzés Come to hail gyorsabb faster győz win to A B C CS D E F GY H I J K L M N O Ö P R S SZ T U V Z ZS H ha if hajó boat hajó előrésze orra eleje bow hajó fara mögött astern of the boat hajó hátsó része stern hajó hosszirányú kiegyenlítettsége trim hajó hossztengelyére merőlegesen húzott képzeletbeli egyenes line abeam hajófar stern hajóhossz hull length hajók találkozása meeting of boats hajón on board hajóosztály class hajóosztály szövetség class association hajóparkoló boat park hajótest hull hajótest és természetes helyzetben lévő felszerelése hull and equipment in normal position hajótest függelékei nyúlványai hull appendages hajózási szabályzat rules of the road hajózható vízterület navigable waters hajt hajót propel to haladási irány course haladéktalanul immediately promptly halasztás postponment halasztó jelzés postponment signal halasztott postponed halasztott futam postponed race hallótávolság hailing distance halzol gybe to halzolás gybe halzoláshoz szükséges hely room to gybe halzolt gybed hang jelzés sound hanggal ködjelzést ad sound a fog signal hangjelzés sound signal haránt athwartships harmadik third harminc thirty három three három hajó hossznyi zóna three length zone háromnegyedszél broad reach háromszögletű lobogó triangular flag használja a jelhelyet take mark room határ boundarym limit határol bound to határozat decision határréteg boundary layer hátrafelé backward back astern hátszél vitorlázási irány run hátszeles downwind hátszeles pályaszakasz leeward leg hátszélvitorla spinnaker hátszélvitorla rúd spinnaker pole hátul astern hely place room space helybenhagy pl döntést határozatot endorse to helyéről elmozdult out of position helyéről elmozdult pályajel mark out of position helyes correct helyesel endorse to helyesen correctly Helyet a forduláshoz kiáltás Room to tack helyet ad give room helyet változtat move shift to helyettesítés replacement helyettesítő lobogó substitute flag helyezésszámon alapuló pontozási rendszer low point system helyi local helykérés kiáltással hailing for room helyre jogosult entitled to room helyszín versenyé venue helytelen incorrect helytelen viselkedés magatartás misconduct helyzet situation hiányzó missing hiányzó jel missing mark hiányzó pályajel mark missing hiba 1 error fault hiba 2 műszaki breakdown hibás incorrect hibát kijavít correct an error hirdetés advertising hirdetési szabályzat advertising code hirdetőtábla notice board hirtelen abruptly hirtelen ütés lökés bounce hivatalos official hivatalos hajó official boat holtsúly dead weight holtverseny dead heat tie holtverseny versenysorozatban series ties holtversenyben lévő versenyző tied competitor holtversenyben végez tie to holtversenyt eldönt break a tie holtversenyt felold resolve a tie horgony anchor horgonykötél anchor line horgonyoz anchor to horgonyzás anchoring hossz length hosszabb longer hosszabbít szakaszt pályát lengthen to hossztengelyre merőlegesen athwartships hosszú hangjelzés long sound signal hoz bring to hozzáférhető available hozzájárul allow to hozzávetőleg approximately hulladéklerakás trash disposal hullám wave hullámlovaglás surf ing hullámsiklás surf ing húzás trailing A B C CS D E F GY H I J K L M N O Ö P R S SZ T U V Z ZS I idején during idom shape idő time időellenőrzési terület timing control area időelőny time allowance időjárás weather időjárás jelentés weather forecast időjárás jelentés hajósoknak shipping forecast időkorlát time limit időkorrekciós rendszer time correction system időkorrekciós tényező time correction factor TMC időmérő legénységi tag timer időt kiszámít time to igaz true incidens incident indok reason indokolt reasonable indul a versenyen futamon sail in a race induló versenyen entrant ír write irány direction irányába n towards irányadó szabály governing rule irányszög pályaszakaszé compass bearing irányt változtat change course irányváltoztatás changing course irányváltoztatás balra pályamódosítás change to port irányváltoztatás jobbra pályamódosítás change to starboard írásba foglalt written iratok papers írott written ismét again ismételten repeatedly ismétlődő hangjelzés repetitive sounds A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z ZS J jegyzőkönyvez record to jel signal mark jel helyzete position of the mark jelenléti jog right to be present jelent report to jelentés report jelez jelt ad signal to jelez helyet designate jelhely mark room jelhelyet megad give mark room jelzés signal jelzést ad signal to jelzi a versenypályát designate the course jelzőállomás signal station jelzőlobogó signalling flag jó good jó modor good manners jobb csapás starboard tack jobb csapáson lévő hajó starboard tack boat jobb oldal a hajó orra felé nézve starboard jog vmire right jog fenntartása maintaining rights retention of rights jogos equitable jogosult entitled jolle dinghy jolleverseny dinghy racing jóváhagy pl óvás eredményét uphold to jóváhagyási levél letter of approval jutalompont rendszer bonus point system A B C CS D E F GY H I J K L M N O Ö P R S SZ T U V Z ZS K Kalóz hajóosztály Pirate kapujel gate mark karjelzés arm signal kedvező helyzet alkalom advantage kedvezőtlen idő foul weather kényszerből megtett forced kényszerít compel force to képtelen unable képviselő representative kér ask request to kérdez ask to kérelem request kérés request keresztez cross to keresztezi a célvonalat cross the finishing line keresztirányú athwartships kéretlen segítség unsolicited help kerülendő jel rounding mark később later későbbre halaszt postpone delay to két és fél two and a half két hajóhossznyi two length kétfordulós büntetés two turns penalty kétszemélyes two person kevés few kevéssé slightly kezdetben initially kézi erő manual power kiabál shout to kiabálás shouting kiáll versenyből retire to kiált hail to kiáltás hail hailing kiáltással helyet kér hail for room kiáltással helyet kér a forduláshoz hail for room to tack kiejt futamot discard exclude to kiejt egy futamot discard a race kiejti egy futam eredményét pontszámát exclude a race score kiemelés hajóé hauling out kiesés elimination kieséses rendszer elimination system kieséses verseny elimination contest kieséses versenysorozat knockout series kifogásol protest object to kiírt scheduled kiírt rajt scheduled start kiírt rajtolási idő scheduled starting time kiírt futam scheduled race kijelent state to kijelentés statement kijelentkezés biztonsági check out kijelölés appointment kikényszerített forced kikerül avoid to kikötés vmihez making fast kíl keel kimenő going out kiment megment rescue kinevezés appointment kirak látható jelzést display to kirakás látható jelzésé display kisebb méretű jelentőségű minor kisegítő személyzet support personel kíséret support kísérő motoros support boat kisorsolás draw kissé slightly kiszabott büntetés penalty imposed kitakar blanket to kitámasztó outrigger kitér keep clear to kitér vminek keep clear of sg kitérés keeping clear kitérésre kötelezett hajó give way boat kitérésre kötelezett vmivel szemben required to keep clear of sg kiteszt hirdetőtáblára post to kitesz látható jelzést display to kitétel látható jelzésé display kitűz látható jelzést display to kitűzés látható jelzésé display kiürít clear to kivétel exception kívülről jövő outside kizár disqualify exclude to kizárás exclusion disqualification kizárt disqualified excluded kódjel zés code signal kódlobogó code flag komoly serious kontingens quota kórház hospital korlátoz limit restrict to korlátozás limitation restriction kormányevezés sculling kormánnyal evez scull to kormányos helmsman skipper kormányosértekezlet skipper meeting ködjelzés fog signal fog signal loaned boat kör pályán megtett lap körös körül around körülbelül approximately körülfog surround to körülötte around körülvesz surround to körverseny sorozat párosverseny round robin series kötélzet rigging következő next következő legrosszabb pontszám next worst score közben during közlemény notice közöl say to közvetlenül directly különböző different several különdíj special prize különféle several külső outside külső forrás outside source külső hajó outside boat külső segítség outside assistance help kvalifikáció qualification A B C CS D E F GY H I J K L M N O Ö P R S SZ T U V Z ZS L lassan slowly lassú slow látható jelzés visual signal látszólagos szél apparent wind lecserélt vitorla replaced sail legalacsonyabb összpontszám lowest series score legalacsonyabb pontszám rendszere low point system low point system crew legénységgel ellát crew to legrosszabb pontszám worst score lehetőség chance opportunity leír leírást ad describe to lejár határidő expire to lengő pennant lereffeli a vitorlát reef the sail letárgyal hear to letelik határidő expire to levél letter levezet vesenyt conduct to lobogó flag lobogószabály flag rule lökdösés a legénység hirtelen előrefutása a hajóban majd hirtelen megállása ooching lúvolási jog right to luff lúvszár guy A B C CS D E F GY H I J K L M N O Ö P R S SZ T U V Z ZS M magában foglal including Magyar Vitorlásszövetség Hungarian Yachting Association magyarázat explanation manőver az ütközés elkerülésére lásd még VÉSZFORDULÓ avoiding collision manoeuvre manőverez manoeuvre to másfél one and a half másik another other másik hajót szabálysértésre kényszerít compel another boat to break a rule második second másodperc second megalapozott established megáll stop to megállapít state find to megállapítás statement megenged allow megfelelő proper megfelelően properly megfellebbez vmit vkinél appeal sg to sy megfenekletten aground megfigyelés observating watching megfigyelő observer megfordít ítéletet reverse to megfordul turn to megfordulás turn meggondol deliberate to meggondolás deliberation meghajtás propulsion meghajtási eszköz means of propulsion meghallgatás óvásnál orvoslatnál hearing meghibásodás breakdown meghibásodik break down to meghívó inviting meghosszabbítás pl rajtvonalé extension meghosszabbítja a határidőt extend the time limit megismétel repeat to megítél judge to megkerül valamit round to megkerüli a jelet round the mark megkísérel attempt to megkívánt needed required megkövetelt needed required megközelít approach to megközelítés approach approaching megközelített approached megsiklat hajót initiate planing megszeg breach to megszeg egy szabályt break breach a rule megszerez acquire to megszerzi az útjogot acquire right of way megtagad deny to megtart pl tárgyalást held to megtesz távolságot make to megtilt prohibit to megtörtént happened megtud learn to megvalósítás realizing megváltoztatja a versenypálya irányát change course megvéd protect to mellső forward méltányos feltételek even equitable menet round menetben lévő hajó under way menetirány course mentés rescuing mentésben lévő rescuing mentesít exonerate to mentesítés exoneration mentőfelszerelés life saving equipment mentőhajó rescue boat merevítő betét stiffener merevítőhöz csatolt hátszélvitorla spinnaker staysail merevítőhöz csatolt vitorla staysail mérlegel deliberate to mérlegelés deliberation mert mert messzebb farther messzire away mialatt while mindegyik each minden egyes each mindkettő both minősít qualify to minősítés qualification minősített qualified minősítő verseny qualifier mivel because mozdulatlan nem mozog a vízhez képest stationary mozgás movement mozgás hátrafelé moving astern mozgásba hoz levegőt fan to mozgat hajót propel to mozgatható ballaszt movable ballast mozog move to mögött behind mulasztás omission mulasztást követ el fail to mulasztást követett el failed mutat helyet designate to mutat show to mutatott shown működő vitorla working sail műszaki technical A B C CS D E F GY H I J K L M N O Ö P R S SZ T U V Z ZS N nagyfokú helytelen magatartás gross misconduct nagyvitorla mainsail néhány a few some nehézség difficulty nélkül without nem érdekelt fél disinterested nem ért célba did not finish nem képes unable nem szabályos incorrect nem tagtestület unaffiliated body nem teljesít kötelezettséget fail to nem teljesítette kötelezettségét failed nem tisztességes incorrect unfair nem tud vmiről unaware némi some nemzeti national nemzeti előírások national prescriptions nemzeti lobobó national flag nemzeti tagszervezet a Nemzetközi Vitorlásszövetség ISAF magyar tagszervezete a Magyar Vitorlás Szövetség national authority nemzetközi international nemzetközi bíró international judge IJ nemzetközi hajóosztály international class nemzetközi hajóosztály szövetség international class association Nemzetközi szabályzat az ütközések elkerülésére a tengereken International Regulations for Preventing Collisions at Sea IRPCAS COLREGs Nemzetközi tengeri hajózási szabályzat International Regulations for Preventing Collisions at Sea IRPCAS COLREGs Nemzetközi Vitorlásszövetség International Sailing Federation ISAF név name nevezés entry nevezés versenyre entering a race nevezési díj entry fee nevezési feltételek conditions of entry nevezési lap entry sheet nevezési űrlap entry form nevező entrant nincs tudatában unaware nyelv language nyertes winner nyertes versenyző winning competitor nyílt open nyíltan honestly nyílt tengeri verseny offshore racing nyilvántartásba vétel registration nyilvánvalóan conspicuously nyúlvány appendage A B C CS D E F GY H I J K L M N O Ö P R S SZ T U V Z ZS O ok reason okosan wisely okoz cause to okozó causing oldal side oldalirányú billegés rolling oldalmerevítő shroud oldaltámasztó rúd whisker pole olimpiai hajóosztály Olimpic class óra időtartam és időpont hours orrsudár bowsprit orrvitorla headsail országjelzés pl HUN national letters országos national orvosi vészhelyzet medical emergency orvoslat redress orvoslat kérésének a joga right to request redress orvoslati döntés decision on redress orvoslati kérelem request for redress orvoslatot kér request redress orvoslatot kérő hajó boat requesting redress orvoslatra jogosult entitled to redress osztály class osztály visszahívása class recall osztályba sorol classify osztályba sorolt hajó class boat osztályhajó class boat osztályjel class emblem insignia osztályjelzés vitorlán sail emblem osztálylobogó class flag osztályoz classify to osztályozás classification osztályozási követelmények classification requirements osztályszabályok class rules osztályszövetség class association osztályverseny class race óv protest to óv egy hajót protest a boat óv egy hajót egy bizonyos szabály alapján protest a boat under a certain rule óvás protest Óvás kiáltás Protest óvási bizottság protest committee óvási határidő protest time limit time limit for protest óvási jog right to protest óvási követelmények protest requirements óvási űrlap protest form óvást jelző lobogó protest flag óvást nyújt be deliver lodge a protest óvástárgyalás protest hearing óvó hajó amely óvást nyújtott be protesting boat protestor óvott hajó amely ellen óvást nyújtottak be protested boat protestee A B C CS D E F GY H I J K L M N O Ö P R S SZ T U V Z ZS Ö őrködés watching őszintén honestly összehív call to összehív tárgyalást call a hearing összes total összpontszám series score A B C CS D E F GY H I J K L M N O Ö P R S SZ T U V Z ZS P pálya course pályajel mark course mark pályajelzés course signal pályarajz course plan pályarövidítés shortening course pályarövidítés jelzése shorten course signal pályaszakasz leg of course pályaszakasz hossza length of the leg pályaváltoztatás jelzése course change signal pályaváltoztatási eljárás procedure for changes of course pályaverseny course race round the buoys race pár match párhuzamos parallel párosfutam match párosítási lista pairing list párosverseny match race parton ashore parton lévő jelzés signal made ashore pénzdíj monetary prize perc minute perdül gybe to perdülés gybe gybing perdüléshez szükséges hely room to gybe perdült gybed piros lobogós büntetés red flag penalty pontszám point score pontosan exactly pontot szerez score points pontoz score to pontozás score scoring pontozási büntetés scoring penalty pontozási rendszer scoring point system pontszámot helyesbít adjust scoring pozíció position pozitív felhajtóerő positive buoyancy próbafutam practice race próbál kozik attempt to probléma problem pumpál pump to pumpálás pumping A B C CS D E F GY H I J K L M N O Ö P R S SZ T U V Z ZS R rádióadás radio transmission rádiókapcsolat radio communication rádiókommunikáció radio communication raj egy vagy több párosfutam flight rajt start rajt figyelmeztető jelzése warning signal for a start rajtbüntetés starting penalty rajteljárás starting procedure rajtjel rajtvonalnál starting mark rajtjelzés starting signal rajtjelzés előtti percek rajtjelzés előtti percek rajtol start to rajtolás starting starting starting error starting error starting time rajtoltat start to rajtoltatás starting rajtterület starting area rajtvonal starting line rajtvonal bal oldali vége port end rajtvonal előtti oldal pre start side rajtvonal jelei starting marks rajtvonal jobb oldali vége starboard end rajtvonal versenypálya felöli oldala course side of the starting line ranglistapont ranking point rangsorol rank to reagál respond to reagálás respond responding reagált responded reffel reef to regisztráció registration regisztrációs szabályzat registration regulations regisztrál register to reklám advertising advertising advertising code reménytelen pozíció hopeless position rendelkezés instructions rendelkezésre álló available rendező szervezet organizing authority Repülő hollandi hajóosztály Flying Dutchman rész part részletesen előad detail to részletez detail to részt vesz tárgyaláson attend to rossz hírnév disrepute rossz időjárás foul weather rögzít making fast rögzített bútor berendezési tárgy fixture rögzíti a vitorlanyakat tack down a sail tack to rövid short rövidít shorten to rövidítés például pl abbreviation rövidítés pl pályaszakaszé shortening rövidíti a pályát shorten the course rúd zászlóé staff rudazat spars ruházat clothing A B C CS D E F GY H I J K L M N O Ö P R S SZ T U V Z ZS S sebesség skaláris mennyiség speed sebesség vektormennyiség velocity sérülés tárgyé damage sérülést okoz damage to sérült személy injured sérült tárgy damaged siklás planing soha sem never sok many sorozat series sorrend sequence sorrendbe állít rank to sorshúzás draw sott sheet spíbum spinnaker pole spinakker spinnaker spinakker szél felöli alsó sarka tack sportesemény event sportszerű fair sportszerűség fairness sportmanship stabilitás stability statikus felhajtóerő buoyancy stratégia strategy súly weight

  Original URL path: http://www.vitorlasszotar.hu/on_line_magyar_angol_versenyszotar.php (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • RULES OF THE ROAD AT LAKE BALATON FOR PREVENTING COLLISIONS - Information for foreign sailors chartering a sailing yacht at Lake Balaton
  Hungary unfortrunately only in Hungarian Although this guide was made up on the basis of the Navigation Regulations of Hungary it cannot be regarded as an official English language translation of the basic rules and in case of doubt the text in Hungarian language of the Navigation Regulations of Hungary prevails In the Regulations there are some terms the exact meaning of which can be found on the page of Definitions IMPORTANT To sail a charter boat at Lake Balaton you need the following documents on board a the original copy of the International Card for Pleasure Craft Hajólevél of the yacht chartered b the Extract of the Boating Licence Hajózási Engedély of the charter company c your Certificate of Competence for operating small sailing vessel and small motor vessel d your passport If you cannot present any of the above mentioned documents in case of a police control you have to sail out to the nearest harbour immediately and you can also be fined Charter sailing vessels in Hungary have all the equipment prescribed by the rules of law and before sailing out you have to get acquainted with the proper use of them Among them you can find the navigation lights and shapes to be exhibited by sailing small vessels the purpose of which is to make your craft visible and identifiable in fact they define how your craft should look like On the waters you will see a lot of other craft bouys and marks It is advisable for you to get some ideas about the features of these objects in order to identify them because they might have some influence on your sailing Of them vessels other than sailing small vessels are of high importance because it can happen that they move through the water so

  Original URL path: http://www.vitorlasszotar.hu/rules.php (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • ENGLISH-HUNGARIAN, HUNGARIAN-ENGLISH CHARTER DICTIONARY, The charterers's sailing dictionary - Standard Marine Communication Phrases
  engines electricity electronics and maintenance of sailing yachts sailing navigation weather forecast and marine communication The dictionary is devided into two parts I dictionary and II marine communication Part II includes an extract from the Standard Marine Communication Phrases by the International Maritime Organization IMO and the Hungarian language translation thereof which might be necessary for skippers of pleasure craft at the seven seas To facilitate the request of medical

  Original URL path: http://www.vitorlasszotar.hu/charter_dictionary.php (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • FINDING HUNGARIAN WORDS AND TERMS RELATED TO SAILING
  term you are looking for in The English Hungarian Hungarian English on line dictionary you can ask it in this page Data marked with asterisk are required Name Word looked

  Original URL path: http://www.vitorlasszotar.hu/securimage/eng_szokereso.php (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Gale warning system around Lake Balaton, weather forecast, Beaufort scale at Lake Balaton
  Level 2 Uninterrupted flashing yellow light with a rate of 90 flashes minute meaning that gale with a wind speed of at least 60 km h B o 7 or above is expectable within a half an hour Beaufort scale at Lake Balaton Force Description Mean wind speed knots Sea state in open water 0 Calm 0 1 Mirror like water 1 Light air 2 6 Ripples form on the water without crests 2 Light breeze 7 11 Short wavelets with glass like crests and some wavelets with whitecaps which do not break 3 Gentle breeze 12 19 Large wavelets the crests of which are beginning to break 4 Moderate breeze 20 29 Longer waves begin to form more whitecaps 5 Fresh breeze 30 38 Medium sized longer waves with whitecaps and some of which are sending spray into air 6 Strong breeze 40 49 High waves with foamy whitecaps 7 Near gale 50 61 Near gale 8 Gale 62 72 High and long waves crests break and the foam is drifting in remarkable streaks 9 Strong gale 73 85 High breaking waves foam streaks are drifting the crest of waves begins to overhang spray begins to limit visibility 10

  Original URL path: http://www.vitorlasszotar.hu/balaton_weather.php (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Actual weather conditions in the region of Lake Balaton, meteorological observation station of Balatonfüred
  they can see analyse end evalute this meteorological data and obtain information about the actual weather conditions In this website you can find actual forecasts issued severeal Hungarian and foreign weather bureaux for the Hungaria Sea so from time to time you have to wait some time for downloading this page Weather conditions at Balatonfüred The latest data for this region is provided by the meteorological observation station owned by Sailinglive eu Actual weather conditions in the region of Lake Balaton Temperature and Relative Humidity at the observation station of Balatonfüred Actual weather conditions in the region of Lake Balaton Wind speed km h and the Directionf of prevailing winds Actual weather conditions in the region of Lake Balaton Precipitation mm h and air pressure hPa You can also find this meteorological data of Balatonfüred provided by sailinglive eu on the websitet of Időkép Croatian Radar Source DHMZ Radar of Hungary Source National Meteorological Service of Hungary Met Unified Model of Lake Balaton It is worth looking at it Weather forecast related to the region of Lake Balaton for two days Expectable weather at Lake Balaton Weather condition at Lake Balaton and weather forecast on the basis of met model

  Original URL path: http://www.vitorlasszotar.hu/balaton_weather_forecast.php (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • SELECTION OF VIDEOS OF SAILINGLIVE'S ARCHIVE | SAILING RACES AT LAKE BALATON, HUNGARY - WWW.VITORLASSZOTAR.HU
  at Lake Balaton Rules of the Road at Lake Balaton Charter Dictionary On line Dictionary Eng Hun Dictionary of Sailing Race Finding words Weather at Lake Balaton Actual weather conditions at Lake Balaton Archive videos Sailing Gallery Partners Contact HARBOURS OF LAKE BALATON These archive videos are made up by SailingLive of live broadcasting of sailing races at Lake Balaton Live broadcasting of sailing races Copyright Zoltán Nagy 2009 Last

  Original URL path: http://www.vitorlasszotar.hu/eng_videos.php (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • SAILING GALLERY - PHOTOS ON SAILING BOATS AND YACHTS AT LAKE BALATON
  Balaton Archive videos Sailing Gallery Partners Contact HARBOURS OF LAKE BALATON PHOTOS ON SAILING BOATS AND YACHTS Photos in the gallery were taken by Sebestyén Attila Clicking on a thumbnail an image viewer appears in which images can be moved to the right or left by clicking on the right or the left side of images or by right or left arrow keys To close the viewer you have to

  Original URL path: http://www.vitorlasszotar.hu/gallery.php (2016-04-30)
  Open archived version from archive