archive-hu.com » HU » I » IPOSZ.HU

Total: 1064

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • FUVOSZ és a NiT Hungary - Ipartestületek Országos Szövetsége
  el a munkáltató és a szakszervezet 15 5 Ha több munkáltatóra pl vállalatcsoportra kiterjedõ KSZ t kötnek felek e KSZ az ÉKSZ nek nem mondhat ellent 15 6 A helyi és a több munkáltatóra kiterjedõ KSZ ekben az ÉKSZ re utalni kell szövegét a munkavállalók számára a helyi KSZ el együtt a munkáltató köteles elérhetõ módon biztosítani 15 7 Helyi KSz ben utalni kell arra hogy az ÉKSZ hez képest mely szabályokban nyújt eltérõ munkavállalókra kedvezõbb szabályokat a munkáltató Amely kérdéseket nem szabályozza az ÉKSZ ezt szabályozhatja a helyi KSZ Amennyiben a KSZ olyan helyi kérdéseket kíván szabályozni amely az ÉKSZ ben és az Mt ben nem szerepel akkor a tárgyaló felek a szakmai és bírói gyakorlatot is kötelesek megvizsgálni 15 8 Az ÉKSZ aláírói megállapodnak abban hogy a helyi KSZ ek tárgyalásaira a képviselettel rendelkezõ szakszervezeteket meghívják 15 9 Rögzítik felek hogy az ÉKSZ hatálya alá tartozó szervezetek a jelen ÉKSZ erejénél fogva kötelesek a helyi KSZ ekben bérmegállapodásokban a nõk a 40 évesnél idõsebbek a roma származású fogyatékos személyek valamint a gyermekeiket egyedül nevelõk több gyermekes munkavállalókra speciális kedvezményeket juttatásokat meghatározni 15 10 Felek megállapodnak abban hogy a helyi KSZ ekben megállapodásokban a felmondási idõt a megkötéstõl számított 12 hónapig sem a munkáltatók sem a munkavállalók a munkavégzés és a munkabérek vonatkozásában nem mondják fel 15 11 Valamennyi helyi KSZ tartalmazza a munkáltató és a szakszervezet kapcsolatrendszerét a szakszervezet helyi mûködési feltételeit jogosítványait illetve azok gyakorlásának feltételeit A helyi KSZ ek elektronikus úton rögzíthetõk és másolhatók de papír formában kell azokat aláírni és hitelesíteni regisztráltatni A helyi KSZ ek módosításánál is a fenti szabályok érvényesülnek 15 12 A helyi KSZ t sztrájk és kifogást lezáró megállapodás ha a sztrájkot szakszervezet szervezi módosíthatja E módosítás azonban nem állhat ellentétben az ÉKSZ rendelkezéseivel 15 13 A munkáltatók gondoskodnak az ÉKSZ és a helyi KSZ ek helyben szokásos módon történõ kihirdetésérõl és a munkavállalókkal történõ megismertetésérõl A munkaerõ felvételnél az Mt 76 7 bek szerint kötelesek tájékoztatni a munkavállalókat az ÉKSZ rõl és a helyi KSZ rõl 15 14 A felek megállapodnak abban hogy a munkáltató KSZ mellékletében rögzíti a munkavállalók titokvédelmi és összeférhetetlenségi szabályait ideértve a titokvédelem elektronikus módozatainak elõírásait is 15 15 Az aláíró felek rögzítik hogy a helyi KSZ ekben a balesetet szenvedett foglalkozási megbetegedésben szenvedõ munkavállalókkal kapcsolatos eljárásaikat mellékletben szabályozzák 15 16 A helyi KSZ ek mellékletében kell a teljesítménykövetelmények megállapításának feltételeit valamint a munka minõsítéseket és a munkaköri leírásokat szabályozni 15 17 A munkáltató köteles meghatározni és a dolgozók számára hozzáférhetõvé tenni a közérdekû adatokat valamint a közérdekbõl nyilvános adatokat 15 18 16 A helyi KSZ el nem rendelkezõ munkáltatók kötelezettségei 16 1 A helyi KSZ el nem rendelkezõ munkáltató írásban köteles az ÉKSZ hatályba lépésérõl tájékoztatni valamennyi munkavállalóját 15 napon belül Ebben azokat a munkaszerzõdés módosításokat is rögzíteni kell amelyek az ÁKSZ módosításával szükségessé váltak 16 2 A tájékoztatás új munkavállalók esetében az Mt 76 7 bek szerinti információknál kiterjed az ÉKSZ re utalásra is A munkáltató az ÉKSZ alapján készíthet munkaügyi szabályokat kiadhat munkáltatói utasítást melyeket a munkavállalókkal köteles megismertetni Ezek hiányában a munkaszerzõdések módosítását az ÉKSZ megkívánta rendelkezések szerint a kihirdetéstõl számított 30 napon belül el kell végeznie 16 3 Ha a munkáltatónak olyan szabályzatai utasításai vannak amelyek tárgyát az ÉKSZ érinti köteles azokat 30 napon belül módosítani Köteles a munkáltató a munkavállaló titokvédelmi összeférhetetlenségi és kárfelelõsségét a munkaszerzõdésben vagy munkaügyi szabályzatban munkáltatói utasításban szavatosan meghatározni 17 Megállapodás foglalkoztatási kérdésekben 17 1 A jelen ÉKSZ alapján a helyi KSZ ben bérmegállapodásban kötelesek a munkáltatók és a szakszervezetek foglalkoztatáspolitikai kérdésekben is megállapodni 17 2 A helyi foglalkoztatáspolitikai megállapodás a ÉKSZ része melyet helyi KSZ mellékletben lehet rögzíteni 17 3 A felek megállapodnak a társaság cég tevékenységi köréhez igazodó fõ és további munkaviszonyban állók arányáról a teljes és részmunkaidõben ellátható munkakörök arányáról a teljes és részmunkaidõben ellátható munkakörök arányáról a nem munkaviszonyban történõ foglalkoztatásról melyek munkaviszonnyal betölthetõ szakmák arányát rögzíti a nyugdíjfolyósítás mellett foglalkoztatott munkavállalók arányáról a munkaerõ kölcsönzés feltételeirõl indokoltságáról AMK foglalkoztatások indokoltságáról egyéb munkaerõt érintõ helyi kérdésekrõl A fenti megállapodásban foglaltak teljesítésérõl adott tájékoztatást a munkáltatónak félévenként írásban és szóban kell megtennie Mt 21 és Mt 65 A foglalkoztatáspolitikai megállapodás évenként bármelyik fél kérésére módosítható A szakszervezet a foglalkoztatási arányokról bármikor konzultációt kezdeményezhet illetve súlyos esetben kifogással élhet 17 4 A szakszervezetek az Mt 22 A ának megfelelõen járhatnak el a munkáltató által titkosított ügyekben Ha a munkáltató rendkívüli felmondást kezdeményez akkor ezt a tényt a döntés meghozataláig nem teheti nyilvánossá 17 5 A munkáltatók kötelesek a szakszervezetek által titkosított tényeket adatokat információkat titokban tartani A munkáltatók az irattári szabályokat a titkosított ügyek vonatkozásában kidolgozzák és KSZ mellékletéül közzé teszik 18 A titokvédelem munkaügyet érintõ alapvetõ szabályai 18 1 Az ÉKSZ hatálya alá tartozó munkáltató köteles a titokvédelmet megszervezni Ennek keretében kijelöli a titkosításra jogosult személyeket a titkosítási eljárást meghatásozza A munkavállalással a munkakörhöz kapcsolódó illetve az általános titokvédelmet dokumentálható módón köteles megismertetni 18 2 Nem titkosíthatók olyan adatok tények információk amelyek a munkahelyi kollektíva részére nyilvánosság által megismerhetõ vagy ilyen kötelezettséget a jogszabály elõír A munkavállaló csak azért a titokért felel amelyet vele megismertetett a munkáltató 18 3 Köteles a tikosítást a munkáltató olyan módon alkalmazni hogy az felismerhetõ legyen bárki számára Ez vonatkozik a szakszervezettel folytatott kapcsolatára is 18 4 A munkáltató az üzleti üzemi állami szolgálati hivatalbeli illetve a titokkezelésre rábízott tikokat az érintett dolgozókkal a titokszabályzatra irányadó módon írásban köteles megismertetni 18 5 A munkavállalók foglalkoztatottak személyes adatait köteles biztonságos rendszerben elhelyezni illetve tárolni Ennek költségei a munkáltatót terhelik E szabályok az Mt 72 A szerint foglalkoztatottakra valamint a tanulószerzõdéssel alkalmazottakra is kiterjednek II RÉSZ Együttmûködés szabályai Elsõ fejezet 19 Együttmûködés az ÉKSZ aláírói között 19 1 A jelen ÉKSZ t aláíró felek együttmûködnek a jóhiszemû és tisztességes eljárás elvárásai szerint abban hogy az ÉKSZ létrejöjjön miniszteri kiterjesztésre kerüljön és a gyakorlatban érvényesüljön Együttmûködnek a felek az ÉKSZ értelmezése esetleges módosítása illetve kiegészítése érdekében A preambulumban megfogalmazott célok megvalósításához a konzultációs a tágyalásos és más kapcsolati formákat alkalmazzák Az ÉKSZ bõl fakadó jogokat és kötelezettségeket felek jóhiszemûen és tisztességesen gyakorolják erre hívják fel a hozzájuk tartozó munkáltatók és munkavállalók érdekképviseletek figyelmét 19 2 Fenti elvek alapján a munkáltatók és s szakszervezetek helyi kapcsolatainak egyes elemeit a következõképp szabályozzák 19 2 1 A munkáltatók kötelesek a szakszervezetek megkeresésére 15 napon belül választ adni A válaszadás akkor is írásban történik ha a megkeresés szóban hangzott el A válaszadási határidõ egy ízben 15 nappal meghosszabbítható Ha rövidebb határidõt ír elõ a törvény akkor azt az idõtartamot kell figyelembe venni 19 2 2 A szakszervezet a munkáltató megkeresésére az ügy jellegétõl függõen 15 napon belül válaszol A szakszervezetet is megilleti a határidõ egy ízben történõ 15 napos meghosszabbítása ha a törvény ennél rövidebb határidõt ír elõ a törvény határidõ szabályait alkalmazza a szakszervezet 19 2 3 A munkáltató köteles véleményezetni az Mt ben rögzített döntési kompetenciájába tartozó ügyeket Amennyiben üzemi tanács üzemi megbízott mûködik a munkáltatónál ez a véleményezés annak idõpontjában történhet meg A két véleményeztetésnek meg kell érkeznie a munkáltatóhoz ahhoz hogy a döntést meghozza és nyilvánossá tegye E véleményeztetésnél a szakszervezete 15 napos határidõ köti az nem hosszabbítható meg Ha a munkáltató téves hibás hiányos szakszervezeti véleményezésre alkalmatlan dokumentációt ad át úgy a szakszervezet nem véleményezhetõ nyilatkozatot ad A munkáltató köteles a megfelelõ adatokat iratokat pótolni Ebben az esetben a 15 napos határidõ újra kezdõdik 19 3 A szakszervezet köteles a munkabéke megõrzése érdekében a munkáltató a vitás kérdés rendezésére 3 napos határidõvel konzultációra hívni Ezt a munkáltató köteles elfogadni és érdemben válaszolni a vitás kérdésekre A konzultáció esetleges eredménytelenségét követõen a szakszervezet dönt a további eljárásról 19 4 A szakszervezetet megilleti hogy munkáltatónál foglalkoztatott de más munkáltatóhoz tartozó munkavállaló érdekeit a munkáltatóval szemben képviselje 19 5 A munkavállalók munkaviszonyát foglalkoztatását bérezését juttatásait képzését illetve az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit érintõ kérdések 19 6 A Munka Törvénykönyv II részében megfogalmazott munkaügyi kapcsolatok feleket érintõ kérdései ezek közül elsõsorban a szakszervezeti tisztségviselõk munkajogi védelmével a munkaidõ kedvezmény felhasználásával a szakszervezeti jogok gyakorlásával a tisztségviselõket megilletõ jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos ügyek rendezése 19 7 Megállapodnak a felek abban hogy több munkáltató esetén kötelesek a munkáltatónál mûködõ szakszervezeti tisztségviselõinek munkaidõ kedvezményét díjazását az érdekképviselet kezdeményezésére megállapodásban rögzíteni 20 A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége 20 1 A munkáltató az Mt 22 3 4 bekezdés szerinti szakszervezeti ellenõrzés megállapításaira vonatkozó tájékoztatási kötelezettségét tíz munkanapon belül teljesíti 20 2 A tulajdonos vagy a munkáltató személyében bekövetkezõ változások munkavállalókat érintõ kihatásairól a szakszervezet a változás hatálybalépése elõtt írásos tájékoztatást kell adni Ha az Mt véleményeztetést ír elõ akkor a szakszervezeti tájékoztatást pótolja a véleményeztetési jog gyakorlásának biztosítása 21 Tájékoztatás munkáltatói intézkedésekrõl 21 1 A munkáltatónak a munkaviszonnyal a munkavállalók gazdasági és szociális érdekeivel kapcsolatos intézkedésének megtétele elõtt ha az a munkáltató munkavállalóinak 25 át de legalább 3 fõt érint a szakszervezet munkahelyi képviselõjét és az üzemi tanácsot üzemi megbízottat tájékoztatnia kell 21 2 A helyi KSZ ben ÉKSZ ben a megállapított létszám nagyságtól a munkavállalók számára kedvezõbb irányban el lehet térni 22 Mt és a KSZ rendelkezésre bocsátása 22 1 A munkáltató a szakszervezet ek tisztségviselõit valamint azokat a vezetõket és munkavállalókat akiknek munkaköri kötelezettsége az ÉKSZ rendelkezéseinek alkalmazása ellátja az ÉKSZ a Munka Törvénykönyv illetve helyi KSZ egy egy példányával 23 A munkakörülmények ellenõrzése 23 1 A szakszervezet vagy szakszervezet helyi szervezete jogosult ellenõrizni a munkakörülményekre vonatkozó szabályok megtartását Ennek keretében a munkaviszonyra vonatkozó szabályok végrehajtásáról az érintett munkáltatótól tájékoztatást kérhet és a szükséges felvilágosítást adatot rendelkezésére kell bocsátani 23 2 A tájékoztatást a munkáltató 10 munkanapon belül írásban köteles megtenni és biztosítja annak szakszervezeti megbízott általi ellenõrzési lehetõségét 23 3 A szakszervezet megállapításait írásban köteles megtenni ellenõrzési rendszert nem vehet igénybe Jogosult a szervezet az adott tárgyban utóellenõrzésre vagy más szakszervezet igénybevételére 23 4 Az ÉÁPB munkájában résztvevõ szakszervezetek a fõvállalkozó vagy generálkivitelezõ elõzetes értesítése mellett egyéb feltételek hiányában is jogosultak az építési munkahelyekre belépni és a 4 2002 II 20 SZCSM rendeletben foglalt körölményeket ellenõrizni 24 A szakszervezet kifogásolási jogának gyakorlása 24 1 A munkáltatónál képviselettel rendelkezõ szakszervezet továbbá a helyi szervezetének képviselõje jogosult a munkavállalókat illetve ezek érdekképviseleti szerveit közvetlenül érintõ jogellenes munkáltatói intézkedés mulasztás ellen kifogást benyújtani 24 2 A kifogást a munkáltató vezetõjével távollétében a helyettesével kell eljuttatni A kifogás akkor is közöltnek tekinthetõ ha azt a szakszervezet írásos adathordozón telefax távirat postai küldemény teszi meg A kifogást a szakszervezet nevében az a személy írja alá aki a kifogás benyújtására ügydöntõ jogkörrel fel van hatalmazva Jogosultságát a munkáltató nem vitathatja 24 3 A kifogást a kifogásolt intézkedésrõl való tudomásszerzéstõl számított 5 munkanapon belül kell benyújtani Az kifogást az intézkedés megtételétõl számított egy hónapon túl nem lehet benyújtani Tudomásszerzés lehet bármely információs forrás amely a munkáltatótól származik 24 4 Ha a munkáltató a kifogással nem ért egyet egyeztetésnek van helye A kifogással kapcsolatos egyeztetõ tárgyalást a kifogás benyújtásától számított három munkanapon belül kell megkezdeni Ha az egyeztetés hét napon belül nem vezet eredményre az eredménytelenség megállapításától számított öt napon belül a szakszervezet bírósághoz fordulhat A bíróság nem peres eljárásban tizenöt napon belül dönt Munkáltató a kifogással kapcsolatos egyeztetést köteles a határidõn belül megkezdeni Távolléte esetén a szakszervezet még az 5 napon bírósághoz fordulhat 24 5 A kifogásolt intézkedést a munkáltató és szakszervezett közötti egyeztetõ tárgyalás befejezéséig illetve a jogerõs bírósági döntésig végrehajtani nem lehet illetve végrehajtását fel kell függeszteni 24 6 A kifogást a helyileg illetékes munkáltatóval kell közölni Telephelyek esetében a telephelyet vezetõ munkáltatóval közli a szakszervezet a kifogásait Ezen eljárási szabályokról a helyi KSZ ben kell dönteni 24 7 A kifogást a kezdeményezõ szakszervezet ügydöntõ jogkörrel felhatalmazott képviselõje írásos megállapodás vagy írásos nyilatkozat útján vonhatja vissza 25 Szakszervezeti információk közzététele 25 1 A munkáltató köteles biztosítani annak lehetõségét hogy a szakszervezet az általa szükségesnek tartott információkat felhívásokat valamint a tevékenységével kapcsolatos közzétegye Ha a munkáltatónál elektronikus hírközlõ rendszer internet mûködik e célra a szakszervez azt helyileg igénybe veheti 25 2 A közzétett információk összetételérõl a szakszervezet maga dönt A munkavállalók tényeken alapuló informálásának tájékoztatásának és a munkabéke megõrzését kell szolgálniuk 26 Konzultáció kezdeményezésének joga 26 1 A szakszervezet bármely a munkáltató szervezetét mûködését tevékenységét stb érintõ kérdésben konzultációt kezdeményezhet A megállapodásra irányuló konzultációt a munkáltató nem utasíthatja vissza Ha a munkáltató kezdeményez a szakszervezet vonatkozásában konzultációt azt a szakszervezet sem utasíthatja vissza A törvényben elõírt konzultáció kezdeményezését a munkáltató köteles 26 2 Konzultációra a felek szakértõt illetve az érintett munkavállalók képviselõjét meghívhatják 26 3 Konzultáció egyedi eset konkrét személy és választott tisztségviselõ ügyében is kezdeményezhetõ A konzultáció nem vezet a törvényben írott szabályok határidõk módosulásához 27 Szakszervezeti tisztségviselõk munkajogi védelme 27 1 Az ÉKSZ jelen pontja szerinti közvetlen felsõbb szakszervezeti szerv elõzetes egyetértése szükséges a választott szakszervezeti tisztséget betöltõ munkavállalói kirendeléshez a tizenöt munkanapot elérõ kiküldetéshez az Mt 150 1 bekezdésén alapuló más munkáltatónál történõ foglalkoztatásához az átirányításhoz ha ez a munkavállaló más munkahelyre való beosztásával jár továbbá munkaviszonyának a munkáltató által rendes felmondással történõ megszüntetéséhez Az ilyen tisztségviselõvel szemben alkalmazható rendkívüli felmondás elõtt elõzetesen ki kell kérni a megfelelõ szakszervezeti szerv véleményét illetve a 109 szerinti jogkövetkezmény alkalmazásáról valamint a változó munkahelyre alkalmazott tisztségviselõ más munkahelyre való beosztásáról a megfelelõ szakszervezeti szervet elõzetesen értesíteni kell 27 2 A szakszervezet a munkáltató írásbeli tájékoztatásának kézhezvételétõl számított 10 munkanapon belül írásban közi az álláspontját 27 3 A szakszervezet által megválasztható tisztségviselõk számát illetõen a felek a foglalkoztatott munkaviszonyban álló szakszervezeti tagok 10 át tekintik irányadónak Jelen megállapodás értelmében a szakszervezet a 15 fõnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató vállalkozásoknál 1 fõt tisztségviselõi feladatok jogkörök gyakorlására megválaszthat vagy megbízhat 27 4 A Munka Törvénykönyve és a szakszervezet alapszabálya értelmében felsõbb szakszervezeti szerv alatt az 50 fõnél több munkavállalót foglalkoztató gazdasági társaságoknál vállalatcsoportoknál mûködõ alapszervezetek esetében bizalmiak esetében fõbizalmit Szakszervezeti Bizottságot fõbizalmi esetében SZB titkárt Szakszervezeti Bizottságot SZB tagok számvizsgáló esetében SZB titkárt Bizalmi Testületet taggyûlést SZB titkár esetében a Bizalmi Testületet illetve a szakszervezet tagszervezet képviselõjét mint joggyakorlásra illetékest kell érteni 27 5 A szakszervezet területi munkahelyi település megyei vagy regionális szintû csoportjának választott vagy kooptált tisztségviselõje esetében az illetékes szakszervezet tagszervezet képviselõjét kell érteni Paritásos Építõipari Döntõbizottság Jogsegélyszolgálat 28 1 Aláíró felek az ÉKSZ szabályainak értelmezésével alkalmazásával összefüggésben felmerülõ vitás ügyek peren kívüli rendezésére ad hoc jelleggel Paritásos Építõipari Döntõbizottságot mûködtetnek 28 2 A helyi KSZ hatálya alá tartozó munkáltatóknál jogsegélyszolgálat mûködik A jogsegélyszolgálat mûködési feltételeit jelen megállapodás szerinta munkáltató biztosítja Tagdíjlevonás szakszervezeti munkaidõ kedvezmény a munkahelyi mûködés keretei 29 1 A munkáltató a szakszervezeti tagok írásos nyilatkozata alapján az esedékes járandóságból munkabérbõl a szakszervezeti tagdíjat levonja és azt az érdekképviselet számlájára a levonást követõ 10 napon belül átutalja A tagdíjlevonási eljárás személyességi titoknak minõsül 29 2 A munkáltató a szakszervezet részére térítésmentesen biztosítja a mûködéséhez szükséges helyiséghasználatot és a technikai feltételeket ideértve a telefon és internet használatot is A mûködtetés egyéb költségeit a szakszervezet maga finanszírozza ha a munkáltató és a szakszervezet másképp nem állapodik meg 29 3 A munkáltató köteles a szakszervezet tisztségviselõje számára munkaidõ kedvezményt biztosítani A munkaidõ kedvezmény mértéke valamennyi tisztségviselõt figyelembe véve összesen minden három a munkáltatóval munkaviszonyban álló szakszervezeti tag után havi három óra A kedvezmény mértékébe a munkáltatóval való tárgyalás idõtartama nem számít be Jelen megállapodás értelmében a fenti munkaidõ kedvezmény a konszolidált mérlegbeszámolót készítõ belföldi vállalatcsoportok esetében a szakszervezet döntése szerint összevontan is felhasználható 29 4 A munkaidõ kedvezmény és a szakszervezeti képzés tartamára a tisztségviselõt a távolléti díj illeti meg 29 5 Fenti szabályok szerint kell eljárni akkor is ha nem tisztségviselõjét hanem a Kollektív Szerzõdéssel vagy pl a bértárgyalással kapcsolatos eljárásban szakszervezeti tagját kéri fel szakértõként az érdekképviselet 29 6 Szakszervezeti tisztségviselõk személyében bekövetkezett évközi változásról a munkáltatót legkésõbb 10 munkanapon belül írásban tájékoztatni kell 29 7 A helyi Kollektív Szerzõdést megkötõ szakszervezet kérésére a munkaidõ kedvezménybõl fel nem használt idõtartamot de legfeljebb a munkaidõ kedvezmény felét a munkáltató köteles pénzben megváltani ha ezt a szakszervezet írásban kéri A megváltás összegét a szakszervezet számlájára kell átutalni Ez az összeg szakszervezeti titkot képez 29 8 A munkáltatónál képviselettel rendelkezõ szakszervezet helyi titkár fõbizalmi útján köteles intézkedni arról hogy a tisztségviselõk munkából való távolmaradásával helyiség és technikai eszköz használattal együtt járó rendezvényekrõl a gazdasági vezetõk legalább 5 naptári nappal elõbb tájékoztatást kapjanak Munkaügyi munkavédelmi és más ellenõrzés 30 1 A munkáltató köteles a szakszervezet tájékoztatni ha munkaügyi ellenõrzés munkavédelmi közegészségügyi ellenõrzés kezdõdött a cégnél A szakszervezet jogosult az ellenõrzést folytató hatóságot az ellenõrzés tárgyához kapcsolódva megkeresni a munkáltató területén 30 2 A hivatalos ellenõrzés eredményérõl a vizsgálat befejezését követõ 30 napon belül a munkáltató köteles írásos tájékoztatást adni 31 Fellépés a munkaerõ illegális foglalkoztatásával szemben 31 1 Felek kinyilvánítják azon szándékukat hogy országos és helyi szinten kezdeményezõen fellépnek az illegális munkavégzéssel és foglalkoztatással szemben 31 2 Az ÉKSZ hatálya alá tartozó munkáltatóknál a munkaszerzõdés nélküli munkavégzés tilos 31 3 A munkaszerzõdés nélküli foglalkoztatást azonnal meg kell szüntetni és a jogsértõkkel szembeni eljárást haladéktalanul meg kell indítani 32 Együttmûködés a munkajogi jogutódlással létrehozott munkáltatóknál illetve jogutódlással átvett munkavállalók esetében 32 1 Az ÉKSZ hatálya alá alátartozó munkáltatók a munkajogi jogutódlás és jövõbeli alkalmazása esetén a munkajogi jogutódlás dokumentumaiban írottak szerint járnak el A munkajogi jogutódlás eljárási rendjét és a dokumentumok alkalmazható szövegét jelen ÉKSZ melléklete tartalmazza III RÉSZ MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE 33 Munkaviszony alkalmaztatás feltételei 33 1 A munkáltató köteles a munkaviszony létesítésekor a munkavállalóra irányadó jogszabályi követelmények szerint egészségügyi alkalmassági feltételekrõl meggyõzõdni Ennek költségei a munkáltatót terhelik A munkáltató nem kötelezheti a munkavállalót újabb orvosi vizsgálatra ha a jogviszony jogutódlással jött létre és a munkavállaló orvosi vizsgálati ideje még nem járt le 33 2 Nem kötelezhetõ a munkavállaló olyan vizsgálatra amely nem függ össze a foglalkoztatással a munkaköri feladatok ellátásával 33 3 Ha a munkaviszony létesítésének hatósági engedély a bekérése a jogi feltétele az engedély jogerõre emelkedéséig a munkaviszony nem köthetõ meg E személyeket munkába állítani nem lehet Ha a hatósági engedély határideje lejárt és az nem hosszabbította meg a hatóság a munkavállaló foglalkoztatása tovább nem lehetséges Amennyiben az újabb engedély a megelõzõ engedély lejártát követõen szûnik meg e tartamra a munkaviszony megszûnik 33 4 Külföldi fiatal személyt csak a vonatkozó jogszabályok megtartásával lehet foglalkoztatni 33 5 A 16 életévét be nem töltött fiatal munkaviszonyának létesítéséhez törvényes képviselõjének írásbeli hozzájárulása szükséges Az írásbeli hozzájárulást a munkaszerzõdéshez csatolni kell 33 6 Fiatal 18 életévét be nem töltött

  Original URL path: http://www.iposz.hu/kozlemenyek/fuvosz-es-a-nit-hungary (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Együttmûködési megállapodás - Ipartestületek Országos Szövetsége
  csatlakozást követõen a legfontosabb területeken eurokonform szolgáltatási rendszerek mûködjenek A termékek és szolgáltatások után az EU országaiban felmerülõ általános forgalmi adó ÁFA visszaigénylése az egyik legfontosabb ilyen szolgáltatási terület A CARDVAT Ltd egy olyan nemzetközi szervezet amely több mint 2 évtizedes tapasztalattal rendlkezik ezen a területen Angliai székhelye mellett irodákat és képviseleteket müködtet az EU valamennyi országában A szolgáltatások kiépítésénél mindig különös figyelmet szentelt a mikro kis és középvállalkozások érdekeire Tekintélyes nemzetközi referenciákkal rendelkezik és a cég vezetése úgy döntött hogy szolgáltatásait a meglévõ 15 európai tagállamon kivül a csatlakozó 10 országban közöttük Magyarországon is kiépíti Ennek érdelében hozta létre a CARDVAT Magyarország Kft t Az IPOSZ a CARDVAT Ltd valamint magyarországi leányvállalata elõkészítõ tárgyalásokat folytatott a szolgáltatatásoknak az IPOSZ tagsága részére történõ kiépítésére A tárgyalófelek megállapodtak abban hogy a fenti cél elérése érdekében az IPOSZ és a CARDVAT Magyarország Kft Együttmûködési megállapodást köt az alábbi területeken tanácsadási szolgáltatási és információs rendszer kiépítése az IPOSZ nál az on line szolgáltatást is beleértve Az ÁFÁ val kapcsolatos témák konkrét és gyakorlati kezelésének elõsegítése az ipartestületek könyvelõi irodái között különös tekintettel az alábbiakra I külföldi ÁFA visszaigénylések kitöltése feldolgozása és benyújtása az egyes EU tagországok adóhatóságai felé az adott ország nyelvén és a helyi hatóság által elõírt formátumban II külföldi ÁFA regisztráció adószám megkérése bármely EU tagországban az adott ország nyelvén és a helyi hatóság által elõírt formátumban III ÁFA képviselet külön megállapodás keretében valamennyi EU országban ha a probléma bonyolultsága ezt szükségessé teszi IV ÁFA visszaigénylések faktorálása külön megállapodás keretében A két fél együttmûködik az ipartestületek és könyvelõ irodák felkészítésében az Európai Úniós ÁFA jogszabályok értelmezésében és alkalmazásában A két fél együttmûködik továbbá az ipartestületek és könyvelõ irodák kézikönyvekkel és tájékoztató anyagokkal történõ ellátásában valamint az ÁFA visszaigénylések konkrét lebonyolításában Ennek érdekében a felek tájékoztató rendezvényeket szerveznek A két fél a

  Original URL path: http://www.iposz.hu/kozlemenyek/egyuttm-ucirc-kodesi-megallapodas (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • A Pénzügyminisztérium állásfoglalása - Ipartestületek Országos Szövetsége
  Duális képzés 4 szakmában Lezárt projektek Észak Alföldi Jogpont Észak Alföldi Jogpont Mini V4 Duális képzés KKV CSR projekt KKV Tudástár Letölthető dokumentumok Pályázatfigyelő Archívum Elérhetőségeink Partnereink Közlemények A Pénzügyminisztérium állásfoglalása A Pénzügyminisztérium állásfoglalása a pénzmosás elleni törvény belsõ szabályzat készítésének kötelezettségével kapcsolatban 2005 március Az Ipartestületek Országos Szövetsége elnöke Szûcs György levélben fordult a Pénzügyminisztériumhoz hogy állásfoglalást kérjen a pénzmosás megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2003 évi XV törvény 11 3 bekezdése során felmerült értelmezési problémákra Ez a bekezdés mondja ki hogy a szolgáltató vagyis aki a törvény meghatározása szerint pénzügyi szolgáltatási könyvvizsgálói könyvviteli könyvelõi adószakértõi stb tevékenységet folytat a törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére köteles belsõ szabályzatot készíteni melyet a szolgáltató felett állami vagy szakmai felügyeletet gyakorló szerv hagy jóvá Ezzel kapcsolatban az a kérdés merült fel hogy minden egyes szolgáltatónak kell e belsõ szabályzatot készítenie még ha egy személyes vállalkozás is vagy csak a 10 fõ alkalmazotti létszámot meghaladó szolgáltatónak amely kategóriáról a törvény ezt megelõzõ bekezdése szól egy más kötelezettség az ügyfelek azonosítását elõsegítõ belsõ ellenõrzõ és információs rendszer mûködtetése kapcsán A PM tõl érkezõ levél megadta a kérdésre a választ Minden a törvény hatálya alá tartozó szolgáltató köteles belsõ szabályzatot készíteni nem csak a

  Original URL path: http://www.iposz.hu/kozlemenyek/a-penzugyminiszterium-allasfoglalasa (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Együttmûködési megállapodás - Ipartestületek Országos Szövetsége
  megfelelõ eszközökkel de egyeztetett módon lépnek fel a fogyasztóvédelemben annak érdekében hogy minõségi javulás következzék be elsõsorban a lakossági szolgáltatások területén 6 A két fél folyamatos együttmûködést kíván kialakítani a területfejlesztési és kisközösségi programok kialakításában és végrehajtásában valamint a Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtását illetõ kérdésekben 7 A két fél megállapodik abban hogy a rendelkezésükre álló információs források és infrastruktúra felhasználásával szolgáltatásaikat kölcsönösen ajánlják tagságaik számára a munka világának hatékonyabb mûködése érdekében 8 A felek kifejezik kölcsönös érdeküket abban hogy erõsítsék a kis és közép vállalkozások területén a szabályozott munkaügyi kapcsolatok mûködését ennek érdekében tárgyalásokat folytatnak egy munkaügyi viselkedési kódex kidolgozása érdekében területi szervezeteik infrastrukturális és személyi feltételeit felhasználva rendszeres tájékoztatási tanácsadási szolgáltatást építenek ki ahol mind a vállalkozók mind a munkavállalók szakmai segítséget kaphatnak munkaügyi kérdésekben esetleges munkaügyi konfliktusok esetén kölcsönösen törekszenek arra hogy az érdekelt felek tárgyalások során találjanak megoldást 9 A két fél megállapodik abban hogy évente országos szinten egyezteti megbeszélést folytatnak le szakértõi szinten pedig a fenti kérdésekbe folyamatosan együttmûködnek illetve konzultálnak Budapest 2005 augusztus 29 Szûcs György Wittich Tamás Elnök Elnök Ipartestületek Országos Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége Szövetsége Együttmûködési Megállapodás amely létrejött egyrészt az Ipartestületek Országos Szövetsége IPOSZ Budapest 1054 Kálmán I u 20 valamint a Munkástanácsok Országos Szövetsége Budapest 1125 Szarvas Gábor út 9 b között A felek közös akaratukból úgy döntöttek hogy a közöttük több mint 10 éve létrejött együttmûködési megállapodást megújítják és kölcsönösen elismerik egymást szociális partnernek különös tekintettel a magyar mikro és kisvállalkozások tulajdonosainak és munkavállalóinak képviseletére a munka tõkebéke megteremtése és az EU ban kialakult gyakorlat magyarországi meghonosítása érdekében a szociális párbeszéd és az ágazati párbeszéd területén A két fél megállapodik abban hogy a jövõben az alábbi területeken folyamatos együttmûködést alakítanak ki 1 Egyeztetnek minden olyan kérdésben amely elõsegíti fenti területen az európai gyakorlat átvételét és a magyar társadalmi párbeszéd beágyazódását az európai gyakorlatba 2 Együttmûködnek az ágazati párbeszéd bizottságokban különös tekintettel a középszintû együttmûködésre és megállapodásokra Közösen törekszenek arra hogy az OÉT töltse be azt a szerepet amely hozzájárul a szakmák hosszú távú fejlõdéséhez és az ezt segítõ középszinten szükséges megállapodások kialakításához 3 Együttmûködnek a szakképzés területén mind a felsõszintû mind a középszintû fórumokon Felsõszinten az együttmûködést különösen az alábbi szervezetekre és területekre koncentrálják Országos Szakképzési Tanács Felnõttképzési Tanács OÉT Szakképzési Bizottsága a Szakiskolai Program végrehajtása az OKJ modernizálása Középszinten különösen az alábbi területeken alakítanak ki együttmûködést A munkaügyi tanácsok A regionális képzési bizottságok A TISZK k létrehozása az egyes régiókban A Szakiskolai Program végrehajtása 4 A két fél folyamatos együttmûködést kíván kialakítani a területfejlesztési és kisközösségi programok kialakításában és végrehajtásában valamint a Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtását illetõ kérdésekben 5 A két fél megállapodik abban hogy szolgáltatásaikat kölcsönösen ajánlják tagságaik számára a munka világának hatékonyabb mûködése érdekében a rendelkezésükre álló információs forrásokon keresztül 6 A két fél megállapodik abban hogy évente országos szinten egyeztetõ megbeszélést folytatnak le szakértõi szinten pedig a fenti kérdésekben folyamatosan konzultálnak Szûcs György Palkovics Imre Elnök Elnök Ipartestületek Országos Szövetsége Munkástanácsok Országos Szövetsége BUDAPEST 2004 12 15 Együttmûködési Megállapodás amely létrejött egyrészt az Ipartestületek Országos Szövetsége

  Original URL path: http://www.iposz.hu/kozlemenyek/egyuttm-ucirc-kodesi-megallapodas-2005-02-17-09-11-00 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • EGYSZERÛSÍTETT MUNKAMINÕSÍTÉSI, BESOROLÁSI RENDSZER - Ipartestületek Országos Szövetsége
  betanított sütõmunkás sütõ segédmunkás 4 fõt foglalkoztató közvetlen termelõcsoport 1 fõ 1 fõ 1 fõ 1 fõ vezetõ sütõ szakmunkás sütõ szakmunkás betanított sütõmunkás sütõ segédmunkás 5 fõt foglalkoztató közvetlen termelõcsoport 1 fõ 1 fõ 1 fõ 2 fõ vezetõ sütõ szakmunkás sütõ szakmunkás betanított sütõmunkás sütõ segédmunkás 6 fõt foglalkoztató közvetlen termelõcsoport 1 fõ 1 fõ 2 fõ 2 fõ vezetõ sütõ szakmunkás sütõ szakmunkás betanított sütõmunkás sütõ segédmunkás 7 fõt foglalkoztató közvetlen termelõcsoport 1 fõ 2 fõ 2 fõ 2 fõ vezetõ sütõ szakmunkás sütõ szakmunkás betanított sütõmunkás sütõ segédmunkás 7 foglalkoztatott fõt meghaladó közvetlen termelõcsoport 1 fõ 3 fõ vezetõ sütõ szakmunkás sütõ szakmunkás Betanított és segédmunkás besorolás szükség szerint a termelési feltételek függvényében történhet Az elõírt munkakörök besorolásához irányadó kategóriabeosztás vezetõ sütõ szakmunkás IV V kategória 51 53 szakszám sütõ szakmunkás III kategória 41 43 szakszám betanított sütõmunkás II kategória 31 34 szakszám sütõ segédmunkás I kategória 11 14 21 24 szakszám A sütõiparban foglalkoztatott fizikai munkavállalók besorolási példatára Kategóriák Élelmiszeripari munkabesorolási példatár szerinti szakszámok 6 1992 MüM rend szerinti kódszámok I 11 14 szakszámú munkák 21 24 szakszámú munkák 51 52 kódszám 51 52 kódszám II 31 34 szakszámú munkák 53 54 kódszám III 41 43 szakszámú munkák 55 56 kódszám IV 51 53 szakszámú munkák 57 58 kódszám V a munkaköri és személyi képzettség gyakorlat stb jellemzõk alapján 57 58 kódszám A munkáltatóknál lévõ minden fizikai munkakör elhelyezendõ az öt kategóriában Az egyedi speciális munkakörök besorolását a munkáltatók saját hatáskörben határozzák meg az adott kategóriák figyelembevételével A SÜTÕIPARI SZAKMAI MUNKAKÖRÖK PÉLDATÁRA SZAKSZÁM MUNKAKÖR 11 Tojástörõ Telepõr 12 Irodai takarító Portás Hivatalsegéd Sütõipari segédmunkás 13 Üzemi takarító Babajka lehordó Lemeztisztító Udvaros 14 Ládamosó Lisztes 21 Laboráns betanított Szeletelõ kenyér morzsa kétszersült 22 Csomagoló morzsa mélyhûtött termék Készárú kezelõ beolvasó átadó lerakó Raktáros készárú és alapanyag Sütõipari betanított munkás cimkézés elszedés konyhás kifli elrakás Sütemény beolvasó Ládázó Árukiadó szállításra 23 Hûtõkamra kezelõ Fûtõ vizsgához nem kötött 24 Zsákporoló 32 Cukrász és tartós sütõipari termékek tészta feldolgozó Táblás Gépsor kezelõ Fûtõ vizsgához kötött Rakodó liszt szén egyéb Bolti eladó Gépkocsis készárú járatvezetõ 33 Feladó gépi Váltó Morzsadaráló Morzsaüzemi szárító daráló 34 Feladó kézi 41 Laboráns képesített 42 Liszt elõkészítõ silós Kemencemunkás cukrász tartós sütõipari termékek Kenyér rárakó szalagos kemencén Édesipari tészta készítõ Boltvezetõ Karbantartó egyszakmás 43 Kemencemunkás vetõszerkezettel Kemencemunkás lapátos szerelt kemencén Kemencemunkás vetõlapáttal 51 Vonalfelügyelõ Tésztakészítõ dagasztó 52 Univerzális sütõipari szakmunkás Sütõipari összmunkás Váltó Karbantartó többszakmás 53 Dagasztó hagyományos géppel Szellemi foglalkozásúak besorolási feltételei Vezetõk A Vezeto I 11 kódszám Ide kell besorolni a gazdálkodó szervezet nagyobb szervezeti egységeinek vezetõit és helyetteseit pl gyáregység gyárrészleg fõosztály stb Vezetõ II 12 kódszám Ide az osztályvezetõket és ezzel egyenértékû szervezeti egységek vezetõit és helyetteseiket továbbá a vállalati szervezeti szabályzat szerint osztályszervezetbe nem tartozó vezetõket és helyetteseket kell sorolni Termelési tevékenység irányítók B Termelési tevékenység irányító I 21 kódszám Ide kell besorolni a szakirányú felsõfokú végzettségû termelésirányítókat pl gyáregységi szervezet keretei között mûködõ gyárak vezetoit üzemvezetõket mûvezetõket forgalomirányítókat számítástechnikai egységek mûszakvezetõit és mindezek felsõfokú szakmai képesítéssel rendelkezõ helyetteseit Termelési

  Original URL path: http://www.iposz.hu/kozlemenyek/egyszer-ucirc-sitett-munkamin-otilde-sitesi-besorolasi-rendszer (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • UEAPME Sajtóközlemény - a KKV-k hangja Európában - Ipartestületek Országos Szövetsége
  Európai Bizottság által július 5 én a csökkentett ÁFA kulcsokkal kapcsolatban kiadott közleményt Az UEAPME úgy gondolja hogy az Európai Bizottság által az EU ban használt ÁFA kulcsok racionalizálása és egyszerűsítése érdekében javasolt új keretrendszer megfelelő kiindulópont lehet a tagállamokkal és az érintett felekkel való tárgyalásokhoz Támogatja a Bizottságnak azt az álláspontját is hogy hosszabbítsák meg azokat a derogációkat melyek hamarosan meg fognak szűnni Az UEAPME azzal fordul a tagállamokhoz hogy próbálják meg elérni a csökkentett ÁFA kulcsok állandó alkalmazhatóságát számos kritikus munkaigényes szektorban melyek alkalmazása jelenleg mintegy kísérletként fut 2010 ig Ez a mostani közlemény rávilágít annak szükségességére hogy racionalizálni kell a jelenlegi ÁFA kulcs rendszert mely sokkal inkább a végtelen politikai tárgyalások során és a mindig az utolsó pillanatban megkötött toldozott foltozott kompromisszumok által jött létre mintsem hogy egy logikus gazdasági alapokon meghozott döntések eredménye lenne vélekedett Hans Werner Müller főtitkár Az Európai Bizottság egy három szintű szerkezetet ajánl két lehetséges kulccsal Egy nagyon alacsony kulcs az alapvető élelmiszerekre és szolgáltatásokra egy második szint a preferált bánásmódban részesülő esetekben valamint a normális ÁFA kulcs A Bizottság szerint ideális esetben a politikai vitának 2010 előtt le kell zajlania hisz addigra ér véget a legtöbb átmeneti intézkedés A Bizottság azt is ajánlja hogy számos derogációnak az új tagállamokra való 2010 ig történő kiterjesztésével teremtsenek egyenlő feltételeket mindenki számára Az UEAPME teljes mértékben támogatja ezt a döntést erre mindenképpen szükség van a tagállamok közötti egyenlő bánásmód érdekében A munkaigényes szektorokban alkalmazott csökkentett ÁFA kulcsokkal kapcsolatban Müller úr így vélekedett Itt az ideje hogy ebben a rendkívül fontos témában állandósítsuk a jogi kereteket Ez hosszú távú szabályozási biztonságot teremtene és erősítené a vállalkozói bizalmat A csökkentett ÁFA kulcsok alkalmazása néhány kulcsfontosságú munkaigényes szektorban mint például az építőipar nincsen semmilyen hatással a határon átnyúló kereskedelemre viszont fontos szerepet tölt be a hazai piacon

  Original URL path: http://www.iposz.hu/aktualis-hireink/ueapme-sajtokozlemeny-a-kkv-k-hangja-europaban-2007-08-08-14-45-53 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • UEAPME Sajtóközlemény - a KKV-k hangja Európában - Ipartestületek Országos Szövetsége
  UEAPME a Kézműves Vállalkozások Kis és Középvállalkozások Európai Munkaadói Szövetsége A foglalkoztatáspolitikai és szociálisügyi miniszterek részvételével lezajlott nem hivatalos találkozó kapcsán melyre a portugál Guimaraesben került sor az UEAPME kiértékelte a jelenleg rendelkezésre álló koordinációs eszközöket és arra sürgette a tagállamokat hogy fogjanak hozzá a növekedés és munkahelyteremtés érdekében megfogalmazott meglévő integrált iránymutatások megvalósításához Immár tíz éve hogy útjára indult az Európai Foglalkoztatási Stratégia és megkezdődött a foglalkoztatási és szociális ügyek terén a Koordináció Nyílt Metódusának alkalmazása Ezek mérföldkőveknek számítanak a jobb koordináció és a szociálpolitika foglalkoztatáspolitika jobb láthatósága felé vezető úton mondta Hans Werner Müller az UEAPME főtitkára Különösen a koordináció nyílt metódusa bizonyult hasznosnak mint a kormányzás egy új módozata mely úgy könnyíti meg a nemzeti politikák konvergenciáját hogy közben tiszteletben tartja a 27 tagállam eltérő gazdasági és szociális adottságait folytatta A nem hivatalos találkozó résztvevőit arra kérték hogy mondjanak véleményt a koordináció további javítása érdekében rendelkezésre álló módszerekről és eszközökről Ami a folyamatot illeti Müller úr hangsúlyozta hogy szükség van a jelenlegi prioritások fenntartására és kitartott amellett a tény mellett hogy valamennyi iránymutatásnak egyenlő feltételt kell biztosítani valamennyi tagállamban Annak nem sok értelme van ha egyes kormányzatok csemegéznek a célkitűzésekből és figyelmen kívül hagyják a nehezebbek teljesítését Ez könnyű útnak tűnhet viszont hozzájárulna a strukturális reformok elhalasztásához Az UEAPME azt is sürgeti hogy az Európai Bizottság készítsen sokkal részletesebb jelentéseket az irányvonalak nemzeti szinten történő megvalósításáról valamint szeretné ha a szociális partnereket nemzeti szinten jobban bevonnák a nemzeti reformprogramok kidolgozásának különböző fázisaiba A tartalmat illetően az UEAPME úgy véli hogy a flexicurity kulcsprioritásnak számít Üdvözölte az Európai Bizottságnak azt a kezdeményezését hogy vitát kezdeményez azon közös alapelvekről melyeket valamennyi tagállamnak be kellene integrálnia saját nemzeti reformprogramjába A cél hogy sikerüljön választ találni mindazokra a kihívásokra melyekkel mind a munkaadók mind a munkavállalók szembesülni kénytelenek a munkaerőpiacokon Müller

  Original URL path: http://www.iposz.hu/aktualis-hireink/ueapme-sajtokozlemeny-a-kkv-k-hangja-europaban-2007-08-08-12-38-09 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • UEAPME Sajtóközlemény - a KKV-k hangja Európában - Ipartestületek Országos Szövetsége
  A kompromisszum alapján létrejövő szövegből helyesen kikerültek a mennyiségi célkitűzések és a határidők A hulladékkal esetlegesen néha néha foglalkozó vállalkozások státusa nincs tisztázva az érintett felek bevonása nem elégséges A Hulladék Irányelvről a Környezetvédelmi Tanácsban létrejött politikai megállapodás jó irányba indult el de végül nem adott választ a kisvállalkozások félelmeire véli az UEAPME a Kézműves Vállalkozások Kis és Középvállalkozások Európai Munkaadói Szövetsége A környezetvédelmi miniszterek helyesen elvetették az alkalmazhatatlan az egész EU ra kiterjesztendő hulladék mennyiségi célkitűzéseket melyek aránytalanul megterhelőek lettek volna a kisvállalkozások számára Azonban a kompromisszumos szöveg elmulasztotta tisztázni a nem veszélyes hulladékkal alkalomszerűen néha néha foglalkozó kisvállalkozások státuszát valamint a műszaki jellegű fontos döntéseket nem hozta meg azokban majd olyan üléseken döntenek ahonnan az érdekelt felek ki lesznek majd zárva A Tanács egy józan döntést hozott a mennyiségi célkitűzések elvetésével vélekedett az UEAPME környezetvédelmi igazgatója Guido Lena Másrészről viszont azok a kisvállalkozások melyek alkalomszerűen szállítanak hulladékot azt kockáztatják hogy ugyanolyan szabályok alá esnek majd mint azok a nagyobb cégek melyek alaptevékenységükként foglalkoznak hulladékkezeléssel Ennek semmi oka folytatta Az UEAPME ismételten olyan klauzulákat kér melyek egyszerűsítik a bürokráciát a hulladékkezeléssel alkalomszerűen foglalkozók számára abban az esetben mikor a kezelendő hulladék nem fő gazdasági tevékenységük eredménye Ez biztosítana bizonyos fokú rugalmasságot a kisvállalkozások számára a Hulladék Irányelv alkalmazása során Sajnálatos módon mind az Európai Parlament mind az Európai Tanács elmulasztotta hogy megfelelő módon reagáljon erre a kérésre Emellett a Hulladék irányelv számos az eljárásokkal kapcsolatos döntést és definíciót nem tisztáz azokban döntés egy későbbi időpontban születik majd egy a tagállamok és az Európai Bizottság képviselőiből álló szakértői bizottság segítségével Az UEAPME azt kéri hogy javuljon az érintett felek így a KKV k bevonása ezt a javaslatot támogatta az Európai Parlament is első olvasatában de azt a Tanácsban született politikai megegyezés nem vette figyelembe A konszenzusos szöveg most visszakerül az

  Original URL path: http://www.iposz.hu/aktualis-hireink/ueapme-sajtokozlemeny-a-kkv-k-hangja-europaban-2007-07-11-12-15-57 (2016-02-16)
  Open archived version from archive •