archive-hu.com » HU » E » EMBERFIA.HU

Total: 266

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zsidóknak írt levél
  között imádkozott s könyörgött ahhoz aki meg tudta menteni a haláltól és hódolatáért meghallgatásra talált Zsid 5 8 Annak ellenére hogy ő volt a Fiú a szenvedésből engedelmességet tanult Zsid 5 9 Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak akik engedelmeskednek neki Zsid 5 10 mert az Isten őt hirdette ki főpapnak Melkizedek rendje szerint Zsid 5 11 Erről még sok mondanivalónk volna de nehéz nektek kifejteni mert közömbösen hallgatjátok Zsid 5 12 Ha az időt tekintjük már tanítóknak kellene lennetek s mégis arra szorultok hogy az isteni tanítás elemeire oktassanak benneteket Tejre van szükségetek nem szilárd ételre Zsid 5 13 Aki tejen él járatlan az igaz tanításban hiszen még kisgyerek Zsid 5 14 A tökéletesnek viszont aki gyakorlattal megfelelő érzéket szerzett a jó és a rossz megkülönböztetésére szilárd eledel való Zsid 6 Zsid 6 1 Ezért mellőzzük Krisztus tanításának az elemi részleteit és térjünk át a tökéletesebb dolgokra Ne ismételjük újra az alapvető igazságokat a holt cselekedetekből való megtérést az Istenbe vetett hitet Zsid 6 2 a keresztségről a kézföltételről a halottak feltámasztásáról és az örök ítéletről szóló tanítás megalapozását Zsid 6 3 Erre is visszatérünk ha Isten megengedi Zsid 6 4 Azt ugyanis aki egyszer már részesült a világosságban megízlelte az égi ajándékot megkapta a Szentlelket Zsid 6 5 felfogta az Isten tanítását és megtapasztalta az eljövendő élet erőit Zsid 6 6 aztán mégis elpártol lehetetlen újra bűnbánatra indítani Hiszen ha rajta áll újra keresztre feszíti az Isten Fiát és csúfot űz belőle Zsid 6 7 A föld ugyanis amely beissza a gyakori esőt és jó termést hoz művelőjének az Isten áldásában részesül Zsid 6 8 De ha bojtorjánt és gazt terem nincs értéke átokra méltó és végül is fölégetik Zsid 6 9 Rólatok azonban szeretteim ha így beszélünk is jobbat tételeztünk föl azt tudniillik hogy munkáljátok az üdvösséget Zsid 6 10 Hiszen az Isten nem igazságtalan nem feledkezik meg szeretetetekről amelyet az ő nevében gyakoroltatok amikor a szenteknek szolgáltatok és szolgáltok Zsid 6 11 Nagyon szeretnénk azonban ha mindegyiketek ugyanazt a buzgóságot tanúsítaná hogy reményetek mindvégig tökéletesedjék Zsid 6 12 Ne legyetek tehát hanyagok hanem kövessétek azokat akik a hitben és a béketűrésben az ígéret örökösei lettek Zsid 6 13 Amikor Isten az ígéretet adta Ábrahámnak saját magára esküdött hiszen semmi nagyobbra nem esküdhetett Zsid 6 14 ezért mondta Bizony gazdagon megáldalak és nagyon megsokasítlak Zsid 6 15 Így aztán Ábrahám türelmesen várakozva elnyerte az ígéretet Zsid 6 16 Az emberek saját maguknál nagyobbra esküsznek a pörlekedésnek az eskü bizonyítéka vet véget Zsid 6 17 Ezért amikor Isten az ígéret örökösei előtt nagyobb nyomatékkal akarta igazolni elhatározása szilárdságát esküvel vállalt kezességet Zsid 6 18 Így a két változhatatlan dologban amelyben Isten nem téveszthet meg erős támaszt kaptunk mi akik arra törekszünk hogy az előttünk levő reményt megragadjuk Zsid 6 19 Lelkünk biztos és szilárd horgonya ez amely a függöny mögé ér Zsid 6 20 ahová elsőnek lépett be értünk Jézus a Melkizedek rendje szerint való főpap Zsid 7 Zsid 7 1 Ez a Melkizedek Sálem királya és a fölséges Isten papja eléje ment a királyok legyőzése után hazatérő Ábrahámnak és megáldotta Zsid 7 2 Ábrahám tizedet adott neki mindenből A neve azt jelenti hogy az igazságosság királya Azonkívül Sálem királya volt vagyis a békesség királya Zsid 7 3 Nem ismerjük apját anyját családfáját sem napjainak kezdetét vagy életének végét Így az Isten Fiához hasonlítva marad pap mindörökké Zsid 7 4 Gondoljátok meg milyen nagy ember az akinek ősatyánk Ábrahám tizedet adott a zsákmány javából Zsid 7 5 Lévi fiainak mivel papi tisztet viselnek szintén megvan a törvényes joguk rá hogy a néptől vagyis testvéreiktől akik Ábrahám leszármazottai tizedet szedjenek Zsid 7 6 Ő viszont aki nem az ő nemzetségükből származott Ábrahámtól kapta a tizedet és megáldotta azt akinek az ígéret szólt Zsid 7 7 Kétségtelen azonban hogy a magasabb rangú áldja meg az alacsonyabb rangút Zsid 7 8 Itt halandó emberek szednek tizedet ott meg az akiről tanúsítják hogy él Zsid 7 9 Sőt Ábrahámra való tekintettel mondhatjuk hogy Lévi is aki tizedet szed szintén fizetett tizedet Zsid 7 10 hiszen jelen volt őse ágyékában amikor Melkizedek találkozott vele Zsid 7 11 Ha a levita papság amelynek szolgálata idején a nép a törvényt kapta elvezetett volna a tökéletességre mi szükség lett volna még rá hogy más főpap jöjjön Melkizedek rendje szerint nem pedig Áron nemzetségéből Zsid 7 12 A papság megváltozásával azonban szükségképpen megváltozott a törvény is Zsid 7 13 Akiről ugyanis ezeket mondjuk az más törzsből való amelyből senki sem szolgált az oltárnál Zsid 7 14 Hiszen köztudomású hogy Urunk Júda törzséből származott e törzzsel kapcsolatban pedig nem beszélt Mózes a papságról Zsid 7 15 Még világosabb ez hogyha Melkizedek módjára egy más pap lép föl Zsid 7 16 aki nem a testi leszármazás törvénye alapján lett azzá hanem a halhatatlan élet erejéből Zsid 7 17 A tanúság ugyanis így szólt róla Te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint Zsid 7 18 Ám ezzel a korábbi törvény megszűnt mint hatástalan és erőtlen Zsid 7 19 a törvény tudniillik nem vezetett el a tökéletességre csak előkészítője volt egy jobb reménynek amely közelebb visz az Istenhez Zsid 7 20 Annál is inkább mivel ez nem történt eskü nélkül Zsid 7 21 Amazok eskü nélkül lettek pappá ő azonban annak erejével aki így szólt hozzá Megesküdött az Úr és nem bánja meg te pap vagy mindörökké Zsid 7 22 Ennek megfelelően Jézus egy kiválóbb szövetség kezese lett Zsid 7 23 Azonkívül ők nagy számban voltak papok mivel a halál következtében nem maradhattak meg Zsid 7 24 Ő viszont örökre megmarad s így papsága örökké tart Zsid 7 25 Ezért mindörökre üdvözítheti is azokat akik általa járulnak az Isten elé hiszen örökké él hogy közbenjárjon értünk Zsid 7 26 Ilyen főpap kellett nekünk szent ártatlan feddhetetlen a bűnösöktől elkülönített aki fölségesebb az egeknél Zsid 7 27 Ő nem szorul rá mint a többi főpap hogy naponként először a saját vétkeiért mutasson be áldozatot s csak azután a nép bűneiért Egyszer s mindenkorra megtette ezt amikor magát feláldozta Zsid 7 28 A törvény tehát gyarló embereket rendelt főpappá az eskü szava azonban amely a törvényt követte magát az örökre tökéletes Fiút Zsid 8 Zsid 8 1 A mondott dolgoknak ez a lényegük Olyan főpapunk van aki a Fölség trónjának jobbján ül a mennyben Zsid 8 2 mint papi szolgája a szentélynek az igazi sátornak amelyet az Úr emelt nem ember Zsid 8 3 Minden főpapnak az ugyanis a kötelessége hogy ajándékot és áldozatot mutasson be ezért neki is kellett lennie áldozati adományának Zsid 8 4 Ha a földön élne nem is volna pap hiszen itt élnek olyanok akik a törvény szerint áldozatot mutatnak be Zsid 8 5 Ezek azonban csak a mennyei szentély előképénél és árnyékánál szolgálnak annak az utasításnak megfelelően amelyet Mózes kapott amikor a sátrat el akarta készíteni Vigyázz és mindent a minta szerint csinálj amelyet a hegyen mutattam neked Zsid 8 6 Ő annyival kiválóbb papi szolgálatot kapott amennyivel magasabb rendű tökéletesebb ígéreten alapuló szövetségnek közvetítője Zsid 8 7 Ha ugyanis az első szövetség kifogástalan lett volna nem volna szükség a másodikra Zsid 8 8 Így feddte meg őket ugyanis Íme jönnek napok mondja az Úr s új szövetségre lépek Izrael házával és Júda házával Zsid 8 9 Nem olyan szövetségre mint amilyet atyáitokkal kötöttem azon a napon amikor kézen fogtam és kivezettem őket Egyiptom földjéről De mivel nem tartották meg a szövetséget én sem törődöm velük mondja az Úr Zsid 8 10 Ez lesz a szövetség amelyet ama napok után Izrael házával kötök majd mondja az Úr Elméjükbe vésem és szívükbe írom törvényemet Istenük leszek és ők a népem lesznek Zsid 8 11 Akkor majd senkinek sem kell társát vagy testvérét tanítania Ismerd meg az Urat Hiszen mindenki ismerni fog a legkisebbtől a legnagyobbig Zsid 8 12 Irgalmas leszek bűneik iránt és vétkükre többé nem emlékezem Zsid 8 13 Ha tehát itt új szövetségről beszél a régit elévültnek tekinti Ami pedig elévült és idejét múlta az közel van a megszűnéshez Zsid 9 Zsid 9 1 Mindenesetre az előző szövetségnek is megvolt a maga istentiszteleti rendje és földi szentélye Zsid 9 2 egy sátor Ennek első részében ott állt a mécstartó és az asztal rajta a felajánlott kenyerek Ezt nevezték szentélynek Zsid 9 3 A második függöny mögött állt a legszentebbnek nevezett sátorrész Zsid 9 4 itt volt elhelyezve az illatáldozat aranyoltára és a szövetség ládája amelyet minden oldalon arany borított A ládában őrizték a mannát tartalmazó aranyvödröt Áron kivirágzott vesszejét és a szövetség tábláit Zsid 9 5 Fölötte a dicsőséges kerubok beárnyékolták az engesztelés lapját Ezekről egyenként most nem szükséges szólnom Zsid 9 6 Amióta ezt így elrendezték az első sátorrészbe mindig beléptek a szolgálatot végző papok Zsid 9 7 A másodikba azonban csak a főpap lépett be egyszer egy évben azzal a vérrel amelyet a maga és a nép bűneiért ajánlott föl Zsid 9 8 A Szentlélek ezzel azt jelezte hogy addig amíg az első sátor fennáll a legszentebb szentélybe vezető út nem nyílik meg Zsid 9 9 Ez úgy fogható fel mint utalás a jelen időkre mert hisz ott olyan ajándékot és áldozatot mutatnak be amelyek a bemutatót lelkileg nem tehetik tökéletessé Zsid 9 10 tudniillik csak testi szertartások amelyek ételből italból és különféle lemosásokból állnak és kötelező erejük csak az újjárendezés idejéig tart Zsid 9 11 Krisztus azonban a ránk váró javak főpapjaként jött el s belépett abba a nagyobb és tökéletesebb sátorba amelyet nem ember keze alkotott vagyis nem ebből a világból való Zsid 9 12 Nem a bakok vagy borjak vérével hanem saját vérével lépett be egyszer s mindenkorra a szentélybe és örök megváltást szerzett Zsid 9 13 Ha ugyanis a bakok és bikák vére meg az üsző hamva a tisztátalanokra hintve külsőleg tisztává teszi őket Zsid 9 14 mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől Krisztus vére aki az örök Lélek által saját magát adta tiszta áldozatul az Istennek hogy az élő Istennek szolgáljunk Zsid 9 15 Ezért ő új szövetség közvetítője Előbb azonban a régi szövetség korában elkövetett bűnök megváltásáért el kellett szenvednie a halált hogy a meghívottak elnyerjék az örökké tartó örökséget Zsid 9 16 Ahol ugyanis van végrendelet előbb bizonyítani kell a végrendelkező halálát Zsid 9 17 hiszen a végrendelet csak halál esetén jogerős addig amíg a végrendelkező él nem érvényes Zsid 9 18 Ezért az első szövetséget sem kötötték vér nélkül Zsid 9 19 Miután ugyanis Mózes a törvény előírása szerint minden rendelkezést felolvasott az egész nép előtt vette a bakok és borjak vérét a vízzel majd vörös gyapjúval és izsóppal meghintette magát a könyvet és az egész népet Zsid 9 20 e szavakkal Ez annak a szövetségnek a vére amelyet az Isten veletek kötött Zsid 9 21 Azután meghintette vérrel a sátort és az összes istentiszteleti edényt is Zsid 9 22 Sőt a törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg és vérontás nélkül nincs bűnbocsánat Zsid 9 23 A mennyekben levők előképeinek így kellett megtisztulniuk maguk a mennyeiek azonban ennél kiválóbb áldozatot követeltek Zsid 9 24 Krisztus ugyanis nem kézzel épített szentélybe lépett amely a valódinak csak előképe hanem magába a mennybe hogy most az Isten színe előtt közbenjárjon értünk Zsid 9 25 Nem azért lépett be hogy többször áldozza fel magát mint ahogy a főpap minden évben idegen vérrel belép a legszentebb szentélybe Zsid 9 26 hiszen akkor a világ kezdete óta már többször kellett volna szenvednie Így azonban az idők végén egyszer s mindenkorra megjelent hogy áldozatával eltörölje a bűnt Zsid 9 27 Amint az ember számára az a rendelkezés hogy egyszer haljon meg és utána ítéletben legyen része Zsid 9 28 úgy Krisztus is egyszer áldozta fel magát hogy sokak bűnét elvegye Másodszor nem a bűn miatt jelenik meg hanem azok üdvözítéséért akik rá várnak Zsid 10 Zsid 10 1 Mivel a törvény a jövendő javak árnyéka de nem a valóságok képe volt még azokkal az áldozatokkal sem tehette tökéletessé a résztvevőket amelyeket évről évre megszakítás nélkül bemutattak Zsid 10 2 Nemde abbahagyták volna az áldozat bemutatását ha a bemutatók egyszeri megtisztulás után megszabadultak volna a bűntudattól Zsid 10 3 Ellenkezőleg éppen ez emlékeztette őket évről évre a bűnre Zsid 10 4 Lehetetlen ugyanis hogy a bikák és bakok vére bűnöket töröljön el Zsid 10 5 Ezért nyilatkozik így amikor a világba lép Áldozatot és felajánlást nem kívántál de testet alkottál nekem Zsid 10 6 Nem kedves előtted az engesztelő és égőáldozat Zsid 10 7 Akkor így szóltam Íme jövök Istenem hogy teljesítsem akaratodat amint a könyvtekercsben rólam írva van Zsid 10 8 Először tehát ezt mondta Áldozatot ajándékot engesztelő és égőáldozatot nem akartál és nem telt benne kedved jóllehet ezeket a törvény írta elő Zsid 10 9 Azután így folytatta Megyek hogy teljesítsem akaratodat Eltörli az elsőt hogy helyébe állítsa a másodikat Zsid 10 10 E szerint az akarat szerint Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer s mindenkorra megszentelődünk Zsid 10 11 Minden pap naponta elvégzi szolgálatát és ugyanazt az áldozatot többször bemutatja ezeknek azonban nincs erejük a bűn eltörlésére Zsid 10 12 Ő ellenben csak egy áldozatot mutatott be a bűnökért s örökre helyet foglalt az Isten jobbján Zsid 10 13 Már csak arra vár hogy minden ellensége hódolattal leboruljon lába előtt Zsid 10 14 Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket Zsid 10 15 Ezt bizonyítja a Szentlélek is amikor így szól Zsid 10 16 Ez lesz a szövetség amelyet ama napok után kötök velük mondja az Úr Törvényemet szívükbe adom és elméjükbe írom Zsid 10 17 bűneikre és törvényszegésükre többé nem emlékezem Zsid 10 18 Ám ahol ezek bocsánatot nyertek ott nincs szükség bűnért való áldozatra Zsid 10 19 Testvérek Krisztus véréért megvan tehát a reményünk hogy beléphetünk a szentélybe Zsid 10 20 Ezt az élethez vezető új utat a függönyön vagyis saját testén keresztül nyitotta meg nekünk Zsid 10 21 Főpapunk is van akit az Isten a népe fölé rendelt Zsid 10 22 Járuljunk hát hozzá igaz szívvel hitből fakadó bizalommal hiszen a szívünk megtisztult a rossz lelkiismerettől és testünket is tiszta víz mosta le Zsid 10 23 Tartsunk ki rendíthetetlenül reménységünk megvallásában mert hűséges az aki az ígéretet tette Zsid 10 24 Legyen gondunk rá hogy szeretetre és jótettekre buzdítsuk egymást Zsid 10 25 Összejöveteleinkről ne maradjunk el mint némelyek szoktak hanem annál inkább bátorítsuk egymást minél közelebb érzitek a napot Zsid 10 26 Ha ugyanis azután hogy az igazságot felismertük szándékosan vétkeztünk nincs többé áldozat a bűnért Zsid 10 27 hanem rettenetes ítélet és lángoló tűz vár ránk amely megemészti a lázadókat Zsid 10 28 Aki Mózes törvényét megszegte annak két vagy három tanú szavára irgalom nélkül meg kellett halnia Zsid 10 29 Gondolhatjátok mennyivel súlyosabb büntetést érdemel az aki lábbal tiporja az Isten Fiát semmibe veszi a szövetség vérét amely megszentelte és kigúnyolja a kegyelem Lelkét Zsid 10 30 Ismerjük jól azt aki így szólt Enyém a megtorlás s én megfizetek Majd ismét Az Úr ítélkezik népe fölött Zsid 10 31 Rettenetes dolog az élő Isten kezébe jutni Zsid 10 32 Emlékezzetek vissza az elmúlt időkre amikor megvilágosodástok után annyi szenvedésben és küzdelemben helytálltatok Zsid 10 33 Részint szidalmazásnak és szorongatásnak voltatok kitéve részint közösséget vállaltatok azokkal akik hasonlóképpen szenvedtek Zsid 10 34 Együtt szenvedtetek a foglyokkal és vagyonotok elkobzását is örömmel elviselték abban a tudatban hogy értékesebb és maradandóbb javakkal rendelkeztek Zsid 10 35 Ne veszítsétek hát el bizalmatokat hiszen nagy jutalom jár érte Zsid 10 36 Állhatatosnak kell lennetek hogy az Isten akaratát teljesítsétek és az ígéretet elnyerjétek Zsid 10 37 Már csak rövid nagyon rövid idő aztán eljön az eljövendő és nem késik Zsid 10 38 Az igaz ember a hitből él de ha elpártol nem telik benne kedvem Zsid 10 39 Mi nem tartozunk azok közé akik elpártolnak és elkárhoznak hanem azok közé akik hisznek és megmentik életüket Zsid 11 Zsid 11 1 A hit a remélt dolgok biztosítéka a nem látható dolgok bizonyítéka Zsid 11 2 Őseink ebből merítettek bizonyosságot Zsid 11 3 A hitből ismerjük meg hogy a világot az Isten szava alkotta vagyis a látható a láthatatlanból lett Zsid 11 4 Ábel a hittől vezettetve mutatott be értékesebb áldozatot mint Kain és kapott bizonyosságot igaz voltáról mert az Isten maga tett áldozati ajándékairól tanúságot Hite által még holtában is beszél Zsid 11 5 A hitéért ragadtatott el Hénoch hogy ne ízlelje meg a halált Nem találták többé mert az Úr elragadta Még eltűnése előtt bizonyságot nyert hogy kedves az Isten előtt Zsid 11 6 Hit nélkül pedig nem lehet senki sem kedves aki ugyanis az Istenhez járul hinnie kell hogy Ő van és megjutalmazza azt aki Őt keresi Zsid 11 7 A hitben kapott Noé felvilágosítást a még nem látható eseményekről és szent félelemmel eltelve bárkát épített családja megmentésére Hitében ítélkezett a világ fölött és a hitből fakadó megigazulásból lett örökös Zsid 11 8 Ábrahám hitből engedelmeskedett a hívásnak hogy költözzék arra a vidékre amelyet örökségül kellett kapnia Elindult anélkül hogy tudta volna hová megy Zsid 11 9 Hittel telepedett le az Ígéret földjére idegen országban és sátorban lakott Izsákkal és Jákobbal akik ugyanazt az ígéretet örökölték Zsid 11 10 Várta ugyanis azt a szilárd alapokon nyugvó várost amelyet majd az Isten tervez és épít Zsid 11 11 Sára is a hitében kapta az erőt hogy előrehaladott kora ellenére anya lehessen mert hűségesnek tartotta azt aki az ígéretet tette Zsid 11 12 Ezért ettől az egytől noha már nem volt fiatal annyian származnak mint az égen a csillag vagy mint a tengerpart megszámlálhatatlan fövenye Zsid 11 13 Mind hitben hunytak el de anélkül hogy az ígéret teljesedését megérték volna csak messziről látták és üdvözölték elismerve hogy vándorok és jövevények a földön Zsid 11 14 Akik így beszélnek megvallják hogy hazát keresnek Zsid 11 15 Ha arra a földre gondoltak volna ahonnan kijöttek lett volna alkalmuk a visszatérésre Zsid 11 16 De egy jobb haza után vágyódtak a mennyei után Ezért az Isten sem szégyelli hogy Istenüknek hívják hiszen hazát készített nekik Zsid 11 17 Ábrahám hittel áldozta fel Izsákot amikor az Isten próbára tette Készen volt rá hogy feláldozza egyszülöttét ő aki ígéretképpen kapta Zsid 11 18 és hallotta Izsák által lesznek utódaid Zsid 11 19 Biztosra vette

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/Szentiras/zsid.htm (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Szent Jakab levele
  16 és egyiketek így szólna hozzá Menj békében melegedj és lakjál jól de nem adnátok meg neki amire testének szüksége van mit használna Jak 2 17 Ugyanígy a hit is ha tettei nincsenek magában holt dolog Jak 2 18 Azt is mondhatja valaki Neked hited van nekem meg tetteim Ha tettek nélkül megmutatod nekem a hitedet tetteim alapján én is bebizonyítom neked a hitemet Jak 2 19 Hiszed hogy csak egy Isten van s jól is teszed Ám ezt a gonosz lelkek is hiszik mégis remegnek Jak 2 20 Akarod e tudni balga ember hogy a hit tettek nélkül mennyire meddő Jak 2 21 Ábrahám a mi atyánk nem a tettei alapján igazult meg amikor odatette fiát Izsákot áldozatul az oltárra Jak 2 22 Láthatod hogy hite működött tetteiben és tettei tették teljessé a hitét Jak 2 23 Így teljesült az Írás szava Ábrahám hitt az Istennek ez megigazulására vált és Az Isten barátjának nevezték Jak 2 24 Látjátok tehát hogy az embert a tettek teszik igazzá nem a hit egymagában Jak 2 25 Ugyanígy a parázna Rácháb is nem a tettek által igazult e meg amikor menedéket adott a hírszerzőknek s aztán más úton engedte őket tovább Jak 2 26 Mert ahogy lélek nélkül halott a test a hit is halott tettek nélkül Jak 3 Jak 3 1 Testvéreim ne akarjatok annyian tanítók lenni hisz tudjátok hogy ránk annál súlyosabb ítélet vár Jak 3 2 Mert sokban vétünk mindnyájan Ha valaki nyelvével nem vétkezik az tökéletes férfi az képes egész testét is megfékezni Jak 3 3 Ha ugyanis a lovak szájába zablát teszünk hogy engedelmeskedjenek akkor egész testüket irányíthatjuk Jak 3 4 Lám a hajókat is bármilyen nagyok bármilyen erős szelek hajtják is őket a kis kormány oda irányítja ahova a kormányos akarja Jak 3 5 Ugyanígy parányi testrész a nyelv is mégis nagy dolgokat vallhat magáénak Nézd milyen kicsi a tűz és milyen nagy erdőt felgyújt Jak 3 6 A nyelv is tűz a gonoszság világa A nyelv az a tagunk amely egész testünket beszennyezi lángba borítja változékony életünket maga meg a pokoltól fogott tüzet Jak 3 7 Mert az összes vadak madarak csúszómászók és tengeri állatok természetét meg lehet szelídíteni s meg is szelídíti az emberi természet Jak 3 8 de a nyelvet senki emberfia nem képes megszelídíteni az nyugtalan gonosz tele van halálos méreggel Jak 3 9 Vele áldjuk az Urat és az Atyát és vele átkozzuk az embereket akik az Isten hasonlóságára vannak teremtve Jak 3 10 Ugyanabból a szájból áldás és átok jön Testvéreim ennek nem volna szabad így lennie Jak 3 11 Vajon a forrás esetében ugyanabból a nyílásból édes víz is fakad meg keserű is Jak 3 12 Testvéreim teremhet fügefán olajbogyó vagy szőlőn füge Nem törhet elő sós forrásból édes víz Jak 3 13 Van köztetek bölcs és értelmes ember Azt a helyes életmódból fakadó szelíd bölcsességben végbevitt cselekedetei bizonyítsák Jak 3 14 Ellenben ha keserű irigység és önzés van szívetekben ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazsággal ellentétben Jak 3

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/Szentiras/jak.htm (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Szent Péter I. levele
  Szabad emberek vagytok de nem arra való a szabadságotok hogy a gonoszság takarójának használjátok hanem mint Isten szolgái úgy éljetek vele 1Pét 2 17 Mindenkit tiszteljetek szeressétek a testvéri közösséget féljétek az Istent s tiszteljétek a királyt 1Pét 2 18 Szolgák köteles tisztelettel vessétek alá magatokat uratoknak nemcsak a jóknak és a szelídeknek hanem a durváknak is 1Pét 2 19 Mert érdemet szerez aki Istenre való tekintettel türelmesen elviseli a fájdalmat még ha igazságtalanul szenvedi is el 1Pét 2 20 Mert milyen dicsőség az ha mint bűnösök eltűritek az arculütést Ha ellenben jót tesztek és mégis türelmesen szenvedtek az kedves az Isten előtt 1Pét 2 21 Mert erre vagytok hivatva hiszen Krisztus is értünk szenvedett példát adva nektek hogy kövessétek nyomdokait 1Pét 2 22 Bűnt nem követett el hamisság nem volt ajkán 1Pét 2 23 Amikor szidalmazták nem viszonozta a szidalmat amikor szenvedett nem fenyegetőzött hanem rábízta magát az igazságos bíróra 1Pét 2 24 Vétkeinket a saját testében fölvitte a kereszt fára hogy meghaljunk a bűnöknek s az igazságnak éljünk Sebei szereztek számotokra gyógyulást 1Pét 2 25 Olyanok voltatok mint a tévelygő juhok de most megtértetek lelketek pásztorához és oltalmazójához 1Pét 3 1Pét 3 1 Ugyanígy az asszonyok is engedelmeskedjenek férjüknek hogy ha némelyek közülük nem is hisznek az Isten szavának a feleségük magaviselete szavak nélkül is megnyerje őket 1Pét 3 2 amikor látják tiszteletet érdemlő tiszta életeteket 1Pét 3 3 Ékességüket ne külsőségekben keressék abban hogy hullámos a hajuk arany ékszereket aggatnak magukra vagy drága ruhákat viselnek 1Pét 3 4 Az Isten szemében a rejtett ember az értékes romolhatatlan szelídségével és nyugodt lelkével 1Pét 3 5 Hajdan így ékesítették magukat a szent asszonyok is reméltek az Istenben és engedelmeskedtek a férjüknek 1Pét 3 6 Így engedelmeskedett Sára is Ábrahámnak akit urának nevezett Az ő leányai vagytok ha jót tesztek és semmiféle fenyegetéstől nem ijedtek meg 1Pét 3 7 Hasonlóképpen ti férjek megértően éljetek együtt az asszonyokkal mint a gyengébb nemmel adjátok meg nekik a tiszteletet mint az élet kegyelmében örököstársatoknak hogy az imádságnak ne legyen bennetek akadálya 1Pét 3 8 Végül mindnyájan legyetek egyetértők együttérzők testvériesek irgalmasok alázatosak 1Pét 3 9 Ne fizessetek a rosszért rosszal se a szidalomért szidalommal Mondjatok inkább áldást mert arra kaptatok meghívást hogy az áldás legyen az örökségetek 1Pét 3 10 Mert aki az életnek örülni szeretne és jó napokat látni az óvja nyelvét a rossztól ajkát a hamis szótól 1Pét 3 11 Forduljon el a gonosztól tegye a jót keresse a békét járjon utána 1Pét 3 12 Mert az Úr szeme az igazakon hallja imádságukat s a tekintete a gonosztevő ellen fordul 1Pét 3 13 Ki árthat nektek ha buzgók vagytok a jóban 1Pét 3 14 De még ha szenvedtek is az igazságosságért boldogok vagytok Ne féljetek fenyegetéseiktől és ne engedjétek hogy megzavarjanak benneteket 1Pét 3 15 Urunkat Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben legyetek mindig készen rá hogy mindenkinek megfeleljetek aki csak kérdezi mi az alapja reményeteknek 1Pét 3 16 De ezt szelíden tiszteletet tanúsítva és jó lelkiismerettel tegyétek hogy akik Krisztusban való szép

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/Szentiras/1pet.htm (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Szent Péter II. levele
  Hisz sohasem keletkezett jövendölés emberi akaratból hanem mindig csak a Szentlélektől sugalmazva beszéltek Isten megbízottaiként a szent emberek 2Pét 2 2Pét 2 1 De akadtak a nép körében hamis próféták is ahogy a ti körötökben is föllépnek majd hamis tanítók akik romlásba döntő tévtanokat terjesztenek s még megváltó Urunkat is tagadják s ezzel gyors pusztulást vonnak magukra 2Pét 2 2 Sokan követik majd őket erkölcstelenségükben s miattuk szidni fogják az igaz vallást 2Pét 2 3 Kapzsiságukban megkísérlik hogy hízelgő szavakkal becsapjanak majd titeket De már rég kimondatott az ítélet s pusztulásukat nem kerülik el 2Pét 2 4 Mert az Isten az angyaloknak sem kegyelmezett amikor vétkeztek hanem az alvilág sötét mélyébe taszította őket hogy maradjanak őrizetben az ítéletre 2Pét 2 5 és a régi világnak sem kegyelmezett hanem csak Noét az igazság hírnökét mentette meg nyolcadmagával amikor az istentelen világra rázúdította a vízözönt 2Pét 2 6 vagy amikor Szodoma és Gomorra városát elhamvasztotta és végpusztulással büntette hogy példát adjon a későbbi korok bűnöseinek 2Pét 2 7 Ugyanakkor megmentette az igaz Lótot aki ezeknek a gonoszoknak kicsapongó életmódja miatt annyira szenvedett 2Pét 2 8 Az igaznak ugyanis aki köztük élt napról napra látnia és hallania kellett a törvénysértő tetteket s ez vallásos lelkének nagy gyötrelmet okozott 2Pét 2 9 Ért hozzá az Úr hogy az Isten szerint élőket kiragadja a kísértésből a gonoszok büntetésével pedig várjon az ítélet napjáig 2Pét 2 10 főként azokéval akik szennyes testi vágyakat hajszolnak és az Isten felsőbbségét nem ismerik el Vakmerők önhittek nem félnek káromolni az égi hatalmasságokat 2Pét 2 11 noha a náluknál erősebb és hatalmasabb angyalok igazságtalanul nem vádolják őket az Úr előtt 2Pét 2 12 De ezek mint az oktalan állatok amelyek természetüknél fogva megfogásra és levágásra valók azt káromolják amit nem ismernek Mint azok ezek is elpusztulnak 2Pét 2 13 az igazságtalanok az igazságtalanság bérét kapják Élvezetnek tartják világos nappal a dőzsölést szenny és piszokfoltok kéjelegnek az élvezetekben amikor veletek együtt lakmároznak 2Pét 2 14 Szemük tele van azzal akivel házasságot törnek és éhes a bűnre Csábítgatják az állhatatlan lelkeket szívük hozzá van szokva a kapzsisághoz az átok gyermekei 2Pét 2 15 Az egyenes utat elhagyták és eltévelyedtek Beor fiának Bileámnak útjain járnak aki igazságtalan bérre vágyott 2Pét 2 16 de igazságtalansága miatt kapott feddést a néma teherhordó állat emberi hangon szólalt meg és megakadályozta a próféta esztelenségét 2Pét 2 17 Kiszáradt források szélvész kergette fellegek akikre a sötétség homálya vár 2Pét 2 18 Mert nagyhangú üres szólamokkal buja testi vágyakra csábítják azokat akik éppen csak hogy kiszabadultak azok közül akik tévúton járnak 2Pét 2 19 Szabadságot ígérnek nekik jóllehet a romlottság rabjai hisz mindenki annak a rabja aki legyőzte 2Pét 2 20 Mert akik a világ romlottságából kimenekültek az Úrnak és Megváltónak Jézus Krisztusnak megismerése útján aztán újra belemerültek és hatalmába estek azoknak ez az utóbbi állapotuk rosszabb mint az azelőtti volt 2Pét 2 21 Mert jobb lett volna nekik ha nem ismerték volna a nekik adott szent parancsokat mint hogy aztán hűtlenek lettek hozzájuk 2Pét 2 22 Illik rájuk

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/Szentiras/2pet.htm (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Szent János I. levele
  de még nem nyilvánvaló hogy mik leszünk Azt tudjuk hogy ha megjelenik hozzá leszünk hasonlók mert látni fogjuk amint van 1Jn 3 3 És mindenki aki így remél benne megszentelődik ahogyan szent ő is 1Jn 3 4 Mindenki aki vétkezik megszegi a törvényt mert épp a törvényszegés a bűn 1Jn 3 5 Tudjátok hogy ő azért jelent meg hogy elvegye a bűnöket s hogy benne nincs bűn 1Jn 3 6 Az aki benne marad nem vétkezik Az aki vétkezik nem látta nem ismerte meg 1Jn 3 7 Gyermekeim senki se vezessen félre titeket Aki az igazságosságot cselekszi az igazságos ahogy ő is igazságos 1Jn 3 8 Aki bűnt követ el a sátántól való hiszen a sátán kezdettől fogva vétkezik Azért jelent meg az Isten Fia hogy a sátán művét romba döntse 1Jn 3 9 Azok akik az Istentől születtek nem követnek el bűnt mert az ő magja bennük marad és nem vétkezhetnek mert az Istentől születtek 1Jn 3 10 Erről ismerhetők fel az Isten gyermekei és a sátán fiai Aki nem az igazságosságot teszi az nem Istentől való Ugyanígy az sem aki nem szereti testvérét 1Jn 3 11 Mert ezt az üzenetet halljuk kezdettől fogva Szeressük egymást 1Jn 3 12 Ne tegyünk úgy mint Káin aki a gonosztól való volt és megölte testvérét Miért ölte meg Mert az ő tettei gonoszak voltak a testvére tettei ellenben igazak 1Jn 3 13 Ne csodálkozzatok azon testvérek hogy a világ gyűlöl benneteket 1Jn 3 14 Mi tudjuk hogy a halálból átmentünk az életbe mert szeretjük testvéreinket Aki nem szeret a halálban marad 1Jn 3 15 Aki gyűlöli testvérét gyilkos márpedig tudjátok hogy egy gyilkosnak sem maradandó birtoka az örök élet 1Jn 3 16 A szeretetet arról ismerjük fel hogy ő életét adta értünk Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért 1Jn 3 17 Hogyan marad meg az Isten szeretete abban aki bár bőven van neki a világ javaiból mégis amikor látja hogy testvére szükséget szenved elzárja előle a szívét 1Jn 3 18 Gyermekeim ne szeressünk se szóval se nyelvvel hanem tettel és igazsággal 1Jn 3 19 Erről ismerjük fel hogy az igazságból valók vagyunk e és így nyugtatjuk meg színe előtt a szívünket 1Jn 3 20 Ha szívünk vádol minket valamivel az Isten fölötte áll szívünknek ő mindent tud 1Jn 3 21 Szeretteim ha szívünk nem vádol legyünk bizalommal az Isten iránt 1Jn 3 22 Bármit kérünk megkapjuk tőle hisz megtartjuk parancsait és ami tetszik neki azt tesszük 1Jn 3 23 Az az ő parancsa hogy higgyünk Fiának Jézus Krisztusnak nevében és szeressük egymást parancsa szerint 1Jn 3 24 Aki teljesíti parancsait benne marad az Istenben és az Isten is őbenne Azt hogy ő bennünk marad e a Lélektől tudjuk meg amelyet nekünk adott 1Jn 4 1Jn 4 1 Szeretteim ne higgyetek minden léleknek hanem vizsgáljátok meg a lelkeket hogy Istentől származnak e mert sok hamis próféta ment ki a világba 1Jn 4 2 Az Istentől származó lelket erről ismeritek fel minden lélek amely megvallja hogy Jézus Krisztus testben jött el az Istentől van

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/Szentiras/1jn.htm (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Szent János II. levele
  neked hisz ez kezdet óta parancsunk Szeressük egymást 2Jn 1 6 Ez a szeretet azt jelenti hogy parancsai szerint éljünk Ez hát a parancs mint ahogy kezdettől fogva hallottátok hogy éljetek szeretetben 2Jn 1 7 Mert sok csaló fellépett a világban aki nem vallja hogy Jézus Krisztus testben jött el Az ilyen csaló és antikrisztus 2Jn 1 8 Vigyázzatok magatokra nehogy elveszítsétek amit már megszereztetek hanem teljes bért kapjatok 2Jn

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/Szentiras/2jn.htm (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Szent János III. levele
  1 7 Mert az ő nevéért keltek útra s a pogányoktól nem fogadtak el semmit 3Jn 1 8 Ezért ezeket az embereket nekünk kell befogadnunk hogy munkatársaik legyünk az Igazság szolgálatában 3Jn 1 9 Írtam valamit az egyháznak de Diotrefesz vezetésre törekszik nem fogad el minket 3Jn 1 10 Ezért ha majd megérkezem szóba hozom viselt dolgait hogy mindent összefecseg rólunk Sőt még ezzel sem elégszik meg hanem egyfelől nem

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/Szentiras/3jn.htm (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Szent Júdás levele
  később azokat akik nem hittek elpusztította Júd 1 6 Az angyalokat is akik nem becsülték meg méltóságukat elhagyták lakóhelyüket a nagy nap ítéletére örök bilincsekben sötétségben tartja Júd 1 7 Ugyanígy Szodoma és Gomorra valamint a szomszédos városok amelyek hozzájuk hasonlóan kicsapongó életet éltek és természetellenes gyönyöröket hajhásztak intő példák a számunkra az örök tűz lett a büntetésük Júd 1 8 Ennek ellenére ezek az álmodozók is ugyanúgy megfertőzik a testet megvetik az isteni fölséget káromolják az égi hatalmasságokat Júd 1 9 jóllehet még Mihály főangyal sem mert káromló ítéletet kimondani amikor Mózes holtteste miatt heves vitába szállt a sátánnal csak ennyit mondott Büntessen meg az Úr Júd 1 10 Ezek pedig káromolják azt amit nem ismernek azok meg amiket mint az oktalan állatok ösztönösen ismernek romlásukra válnak Júd 1 11 Jaj nekik mert Káin útján járnak haszonlesésből Bileám tévedésébe esnek és mint Korach halálukat lelik a lázadásban Júd 1 12 Ezek szennyfoltok szeretetlakomáitokon akik nem szégyellnek veletek enni és csak hizlalják magukat széltől űzött esőtlen felhők kétszeresen kiszáradt gyökerestül kitépett késő őszi gyümölcstelen fák Júd 1 13 saját gyalázatukat tajtékzó vad tengeri hullámok bolygó csillagok amelyekre az örök sötétség homálya vár Júd 1 14 Ezekről jövendölt Hénoch Ádám után a hetedik pátriárka Nézzétek közeleg az Úr szentjeinek tízezreivel Júd 1 15 hogy ítéletet tartson mindenek fölött és megbüntessen minden istentelent minden istentelenségért amelyet istentelenül elkövetett és minden káromló szóért amit az istentelen bűnösök a szájukon csak kiejtettek Júd 1 16 Ezek akik zúgolódnak siránkoznak a sorsuk miatt szenvedélyeiktől vezettetve élnek nagyképű szavakkal dobálóznak és hajbókolnak az embereknek csak hogy hasznot húzzanak Júd 1 17 Szeretteim gondoljatok arra amit Urunknak Jézus Krisztusnak apostolai megjövendöltek Júd 1 18 Megmondták nektek hogy az utolsó időben lesznek majd akik gúnyolódnak akik istentelen szenvedélyeiktől vezettetve élnek Júd 1 19 Ezek azok akik szakadást okoznak

  Original URL path: http://www.emberfia.hu/Szentiras/ju.htm (2016-05-01)
  Open archived version from archive •