archive-hu.com » HU » B » BIKFALVI.HU

Total: 8

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bikfalviak a világ körül
  Bikfalva Régen élt Bikfalviak Galéria Regisztráció Üdvözlet a Bikfalvi honlapon A honlap létrejöttének célja hogy a világban élõ Bikfalviaknak egy találkozó helyet nyújtson és teret adjon a Bikfalviakkal kapcsolatos történeteknek eseményeknek információknak Bármilyen kéréssel kérdéssel forduljon bizalommal hozzánk az admin

  Original URL path: http://www.bikfalvi.hu/ (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Bikfalviak a világ körül
  Név Jelszó Kezdõlap Hírek Szülõföld Wikipédia Bikfalva Régen élt Bikfalviak Galéria Regisztráció Hírek információk

  Original URL path: http://www.bikfalvi.hu/news.php (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Bikfalviak a világ körül
  FERENCZ volt honvéd fõhadnagy meghalt 1862 január 11 28 éves korában A templom felé vezetõ lépcsõs feljáró közelében van a holland testvérgyülekezet segítségével megújított gyülekezeti imaház a református gyülekezet közmûvelõdési centruma Itt elszállásolási lehetõség van nyáron 6 személy részére Tel Fax 331 314 A falu központjában a fõút mellett van a helybeli kevés számú román ajkú lakosság számára az 1936 39 ben épült bizánci kupolás ortodox templom Titulusa Szent Péter és Pál apostolok A templom közelében látható az elsõ világháború bikfalvi áldozatainak emlékoszlopa A külsejükben is mutatós kúriák közül figyelmet érdemel a Nagy úton az 1793 ban épült Simon ház oszlopos árkádos kõtornácával Ugyancsak ebben az utcában van a Jantsó ház és korban még ide sorolható a rozettás gerendával díszített de kissé utólag módosított Dénes Lajos féle ház és Zsigmond Ödön háza a Templom utcában Ez utóbbinak asszimetrikusan elhelyezett pilléres boltíves kiugró tornácát barokk kosáríves árkádok díszítik Késõbbi dongaboltozatos szobái stukkódíszei a legjelentõsebb bikfalvi építészeti emlékek közé sorolják A XIX század elejének divatját viseli magán az ugyancsak mûemlék Zátyi ház a Gát nevû falurészen a Harkó Lajosné féle a Nagy úton és ugyancsak a Gáton a Vén Ábrahám udvarház Ennek pilléres tornácát háromkaréjjos barokk oromfal koronázza 1830 táján épültek a Páll Gergely féle ház a Nagy úton kiugró oromfalas boltíves tornácával és barokkos elemekkel tagolt vaskos kõ kapulábakkal majd a Molnár udvarház a Gáton 1822 bõl Népies törpeoszlopos boltíves kõtornáca van s mint ilyen egyedi bikfalvi változatot képvisel A neoklasszicizmus korát képviseli a Gáton Simonyi Obester kúriája Helyén még egy régebbi kúria állott Ehhez a családhoz és Bikfalvához kapcsolódik Zathureczky Bertának Simonyi Obesterné címû székely történelmi témájú regényének egy része melyet a Brassói Lapok adott ki 1924 ben A mûemlék udvarházak sorát az 1860 ben épült Bõjthe Cseke féle kúria zárja a Gáton rideg neoklasszicista formájával Ma ortodox parókiaként szerepel

  Original URL path: http://www.bikfalvi.hu/bikfalva.php (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Bikfalviak a világ körül
  Sámuelnek kötelessége volt a betûmetszõ tanulók kiképzése is Az alábbiakban egyik érdemes tanítványa Szakáts József pályakezdésének és késõbbi munkásságának néhány mozzanatát ismertetjük eddig publikálatlan levélbeli adatok alapján Sz Erzsébethi idõsb Szakáts Mihály székelyudvarhelyi asztalosmester 1806 július 3 án levelet írt Falka Sámuelnek melyben emlékezteti hogy hajdan Doktor Herter Úr szállása szomszédságában gyakorta volt szerentséje a Tkts Úr társaságába lenni s mikor elment a Tkts Úr mi tõlünk akkor itt hagyta volt kedves emlékezetét Szívünkbe hogy midõn halljuk valaholott a Világ Theátrumán érdemes Nevének hírét éledjen tiszta Szívünkbe a valóságos Örömnek érzése Efféle instanciázás után így mutatja be fiát A harmadik fijam Jósef a ki már 22 esztdket hagyott hátra mellyeket mind eddig a Collegyomba használt hogy Togatus Deák annak 6 k esztdeje Czélja volt az Insineriára de az Idõ változván és annak környül állásai már Szegénysége nem engedi hogy fel mehessen valamelyik Universitásba Papi Statusra vala hivatala de arra nem lévén kedvem és más sok érdemes emberek is ellenkezvén benne el nem eresztém látván benne a Rajzolás Festés Mettzés és t af Mesterségekben lévõ különös tehettséget Sok érdemes emberek sajnálkodva láttatnak Fijamra tekinteni és gyakorta szemre hányásokkal illetnek hogy a Fijamba lévõ azon tüzet miért engedjük használatlan magába meg fojtodni etc Ez már az a környül állás mely azzal biztat engemet hogy a Tkts Úrnak eszközlése és útmutatása által Fijamból Betû Mettzõ válhatik Falka Sámuel válasza augusztus 6 án érkezett a nagykendi postára Szakáts József az ifjú betûmetszõ jelölt tüstén nekiült a levélírásnak Tekintetes Úr nagy érdemû Patrónus Uram A mult Szeredán Aug 6 kán midõn N Kenden a Póstán jött Leveleket expediálnám valék szerentsés a Tkts Úrnak Atyámhoz utasított Levelére találnom a melyet bátor valék fel is bontani mind azért mivel az Atyámtól szabadságot nyertem midõn egyet értésébõl várakoztam itt rá miolta az Atyám Levelit a Tkts Úrhoz expediálni ide jottem Hogy itt expediálom a Leveleket az annál fogva vagyon hogy én itt a Postális Háznál a Posta Mester Titt Téglási Ádám Úr Bátyám Uramnak az Anyám testvérinek Író Deákja és egyszersmind Gyermekeinek Tanítója valék aki most Sz Udvarhelyen vagyon de meg hagyta hogy ha a Tkts Úrhoz levelet írok ki ne hadjam a Tkts Úrhoz alázatos tiszteletit meg írnom mind azért mivel úgy tudtam hogy rész szerént engemet is illet Fel bontám tehát a Tkts Úr betses Levelét és ki olvasám Soraiból irántam való nagy Szívességét és gondosságát etc Melyért nem szûnöm háládatos lenni Instállom alázatosan a Tkts Urat méltóztasson továbbra is Patrónusom maradni ogy élhessek bölts tanátsával hogy intézhessem lépéseimet azon út felé melyet a Tkts Úr bölts ki nézése szerént mutathat azon Czélra melyet a köz haszonra és a magam tökéletesítésére kívánok elérni arra a Czélra t i a melyre biztat és ösztönöz Születésemmel kapott Természeti hajlandóságom El várjuk Kegyes ígérete szerént másodszori tudósíttását is addig pedig íme a Tkts Úrnak parancsolattyára lejjebb vagy két sor nyomtatást és Exemplárt mutat írásom Õsi Czímeremet ábrázoló Petsét melynek formáját 3 k esztdeje hogy metszettem és ezen N Kendi Posta Statio egyik Petsét formájával nyomott Petsét melyet tsak esztdje hogy metszettem melyet ha tudtam volna hogy így is fogok használni figyelmetesebben metszettem volna Festés vagy Rajzolással nem producalok a jövõ Posta Napig mivel minden festõ és Rajzoló eszközeim és Materiáléim Udvarhelyen hagytam hanem a következendõ Posta Napig valahogy tsak szerkeztetek hogy akkorra tulajdon Képemet festhessem vagy Rajzolhassam le addig is magamat és ügyemet méj tisztelettel a Tkts Úr nagy Szívességibe ajjánlván vagyok a Tekéntetes Úr Kegyes Patrónusom le kötelezett alázatos tisztelõ szolgája Nagy Kend Aug 8 kán 1806 Sz Erzsébethi Szakáts József Négy nap múlva írta a másik levelet Falkának és ebben elküldte sajátmaga festette miniatür arcképét is Tekéntetes Úr Nagy érdemû Pátrónusom A mult Pénteken e Holnap 8 kán Expediálám egy levelemet Postára a Tkts Úrhoz utasítva a Tkts Úrnak bölts tanátslása és commendálása szerént melybe meg írtam vala hogy leve szerentsém a Tkts Úrnak Atyámhoz utasíttott Levelére melyre mind akkorig várakoztam a N Kendi Postális Háznál az hol Expeditor voltam és most is szint oly formán vagyok az Atyámnak a Tkts Úrhoz utasított Levelének ide hozása után a miért levék bátor fel is bontani etc Írtam tovább azon Levelemben a Tkts Úr javaslására egy néhány sor Betûket Nyomtatás formán nagyobb és kisebb féléket Exemplár formán is hasonlóképpen és valami Mettzésbeli Productumaimat is ragasztván belé melyeket most csak azért emlegetek hogy hátha azon Levelem Hajó törést szenvedett valaholott a Posta Utakon Ki maradván pedig a Rajzolás vagy Festés béli Productumom belõlle az abba tett ígéretem szerént itten küldöm ezen Csorba Levelemhez ragasztva vagyis kapcsolva az én tulajdon képemet melyet bizony Matska Szõrbõl általam Tsak a hogy lehetett készült Pemzel által és ugyan durva Festékekkel nem festettem hanem Mázoltam a mint a vonások is mutattyák hazámba lévén minden Rajzoló és Festõ mívszereim mely noha durva és nints benne vividitas mégis mindeneknek akik tsak látták ítéletek szerént a leg elsõ meg pillantással is az én tulajdon formámat mutattya pedig ugyan soknak mutattam hogy ítéleteket ki tanulhassam de ez akkor lehet talán bizonyosabb és helybe hagyhatóbb midõn nem Tsak Képe hanem tulajdon maga is szerentsés lehet magát meg mutatni a Tkts Úrnak ki várja meg ígért és biztató tudósítását a Tkts Úrnak a ki még alázatossággal tiszteli érdemes Úri házát a ki magát újjabban is ajjánlani bátor a Tekéntetes Úr Nagy érdemû Patronusom esméretlen alázatos szegény szolgája Szakáts Jósef m t k 1806 12 d Aug P S Ha hibáztam a festés vagy Rajzolás béli törvény ellen menthetem azzal magamat hogy még soha Rajz Oskolát és engemet Rajzra v festésre tanítót nem esmértem Nb Ezen fél szeg Levelemrõl méltóztasson a Tkts úr megengedni Szakáts József csakugyan felkerült Falka mellé Budára Hogy s mint mûködött és miféle betûket metszett minderrõl kevés hozzáférhetõ adat áll rendelkezésünkre Tudjuk róla hogy 1807 ben 10 frt havi fizetést kapott A nyomda 1824 ben megjelent mintakönyvében melynek az Egyetemi Nyomda házi könyvtárában lévõ példányában egykorú kéz és mintaszedések mellé feljegyezte a betûmetszõk nevét többhelyütt szerepel a mi Szakáts Józsefünk E szerint a következõ betûket metszette Kleine Tertia Antiqua Kleine Tertia Cursive rectius Mittel ezek már a nyomda 1814 i mintakönyvében is szerepelnek Német betûk Petit Fraktur Petit Schwabacher Coloneille Fraktur Garmond Fraktur Grobe Cicero Mittel Fraktur Falka és másik kiváló tanítványa Gotzig Károly betûi mellett Szakátséi jóval gyengébbek egyenetlenek és szépség tekintetében meg sem közelítik a Mesteréit írja Szentkuty Pál szigorú kritikával Kezdõtõl mindenesetre ez is szép teljesítmény volt különösen ha figyelembe vesszük hogy Falka Sámuel a tanulók kiképzésében nem felelt meg a nyomdavezetõség várakozásainak s 1811 márciusában a betûmetszõk tõle mind megszöktek Hová került ezután s hol mûködött Szakáts József ezidõszerint nem tudjuk Kulcsár Adorján Szakáts József Falka Sámuel Betûmetszõ Tanítványa Magyar Könyvszemle 1943 Betûtörténet Csipio Paprikánusz Kner Imrének Kner Imrétõl kétszeresen el kell várnunk hogy vigyázzon arra amit mond mert különösen kifelé és külföldön a hangjának még nagyobb az akusztikája Amikor tehát Lipcsében kijelenti hogy a magyar tipográfiában a német kultúrbefolyás került túlsúlyba hogy önálló magyar betûöntöde nem létesült és a magyar nyomdák betûiket és díszítõ elemeiket is külföldrõl szerezték be akkor ezeket a veszedelmes állításokat nagyobb elõtanulmányokkal kell alátámasztania A történeti igazság az hogy Magyarországon nemcsak technikailag de mûvészileg is igen jelentõs és széles kiterjedésû betûmetszõ és betûöntõ gyakorlat virágzott amely rokonságot tartott fenn az ötvösök könyvkötõk és feliratkészítõk mûvészetével Hazánkban ugyanis egész sajátságosan a cirill betûs Kelet és a fraktur betûs Nyugat szomszédságában 900 éven át a latin betûk használata állandósult Maga ez az egy momentum is megdönti Kner Imrének a magyar betûkészítésre rásütött Made in Germany bélyegét Már Pilgrim passaui püspök a Nibelung éneket latin betûkkel írja Géza udvara számára Gellért papjai olasz betûket hoznak ide a velencevidéki ortográfiával együtt az Árpádok alatt pedig Hajnal kutatásai szerint olyan betûkkel írják nálunk az okmányokat aminõket akkoriban a párizsi egyetemen tanítottak Nagy Lajos és Mátyás alatt ismét az olasz befolyás érvényesül Az elsõ magyarországi nyomtatvány a római antico betûkkel készült E tekintetben a kultúrvilág egy nyomdája közt sem volt különbség Az egész világ antikva betûinek ugyanis azonos a genealógiája A magyarok sem a rovásírás betûivel kezdenek nyomtatni hanem a deákos mûveltség világszerte elfogadott antikváival Ezeknek sajátságos nemzeti jelleget az adott hogy az ékezetek a szótagolások és kezdõbetûk használata a magyar nyelvnek megfelelõen alakult ki Tudnunk kell hogy a nyomdászat elsõ századaiban nem dühöngött valami nagy individualizmus Bár a legkisebb vándornyomda is készített betûket iniciálisokat és nyomdadíszeket a betûmetszõk mintáikat egymástól másolták Originalitásuk inkább abban volt hogy saját szükségletükrõl maguk gondoskodtak így például a nagyszombati nyomda elsõ szellemi vezére Pécsi Lukács betûket is készített késõbbi iniciálisai pedig beszélõ iniciálisok voltak mert a t betûhöz torony az a betûhöz alma stb ábrázolás járult Mindezt annyira átitatta a magyar lelkiség hogy Huszár Gaálról a debreceni prédikátorról fel van jegyezve miszerint a zsoltárokhoz annál nagyobb iniciálist metszett fába mennél jobban lelkesedett Nem engedhetjük tehát elsikkadni régi nyomdamûvészetünk értékét Különösen fájdalmas az mikor német kultúrbefolyásról beszélnek nekünk Ez az állítás történelemellenes és igazságellenes Nyomdászkultúránk német lebélyegzése teljesen hamis képet ád mivel ezzel ellentétben olyan kiváló betûrajzolóink voltak mint Bocskay és az Egyetemi Nyomda székely mestere Falka aki egyszerre öt betûmetszõ tanítványt is tartott maga körül Parusóczy András Szakács József Goczik Károly Vokál Lipót és Lenner Ferenc személyében Ha valamit ki akar sütni Kner Imre akkor azt ajánlhatjuk nézze meg jól protestáns officináink magyar metszõktõl készített betûit mert bár a latin betûsmûhelyekben az egész világon hasonló típusok voltak használatosak de egyidõben nálunk Németalföldön iskolázott iskolamesterek és tanítók kezében volt a nyomtatott mint az írott betûk sorsa és akkor az ideál az volt hogy ne italo cedere videamus azaz nehogy az olasz mesterektõl elmaradjunk A világdivat ugyanaz volt Párizsban Lyonban és Antwerpenben épúgy mint Debrecenben és Nagyszombatban A protestáns nyomdák és iskolák betûi mégis kétségkívül rokonságot mutatnak Plantin Moretus és az Elzevirek tiszta puritanizmusával de még azokkal az iróinkkal is mint Petõfi Arany Kossuth stb akik protestáns iskolákban tanulták a betûvetést S míg az Egyetemi Nyomda betûmetszõi eleinte francia stílusban metszettek Falka és Szakács már egész határozott holland vonatkozásokat dolgoznak fel A francia és holland vonatkozások viszont olasz eredetûek amint az olasz betûk a római antik világ örökségeként jelennek meg Érthetetlen felbuzdulás tehát betûmetszõinknek lekicsinylése mert ha külföldrõl hoztak is be újdonságot legalább is azzal egyenértékût készítettek idehaza is Az Egyetemi Nyomda betûöntödéje látta el jó darabig az egész országot ilynemû anyaggal Ott a hangjegymetszés fa réz és acélmetszés mellett nemesformájú betûket hoztak létre még pedig nemcsak a reform korszakban nagy lendületet vett magyar irodalom számára de mivel ott ringott az egész Balkán irodalom bölcsõje is az Egyetemi Nyomdában készítettek vend rutén tót oláh német és fõként szerb könyvek számára is betûket Az 1824 iki betûmintakönyvben meg van jelölve hogy görög betûket hozattak akkoriban az Egyetemi Nyomda számára Lipcsébõl zsidó betûket Bécsbõl amely betûket azonban Falkának át kellett metszenie minthogy a pesti betûszakértõk nem találták jóknak Ugyanezen betûmintakönyvben fel van jegyezve hogy a német írás közül némelyiket Lipcsébõl Stuttgartból és Frankfurtból szerezték be ugyancsak német betûket csinált azonban Szakács is A latin betûnél szerepel Párizs mint forrás de a nagyobb részüket Falka és Szakács készítette ezeknél azonban Gotz is segédkezett Falka vezetése alatt Az illyr és orosz betûket Falka készítette Selig Gotz és Lenner segítségével A zsidó betûknél Falkával dolgozott Vatts és Gotz A hangjegyeket csaknem kizárólag maga Falka készítette Hedvig Frigyes inkább címeres fejléceket metszett Szakácsnak egész sereg kéziratos betûtervezete maradt fenn nemesek és egyszerûek mint az erdélyi protestáns iskolák legszebb termékei Falka pedig olyan elõkelõ latin betûsorozatot készített hogy azt a Monotype igazgatósága hajlandó változtatás nélkül világforgalomba hozni Azt hogy az egész európai ornamenstermelés összefüggött és a hatalmas német nyomdászat alig termelt e téren eredeti anyagot hanem a tipográfia történetének elsõ két századán keresztül szinte ugyanazt az egész Európában otthonos anyagot használta vagy variálta errõl Kner is tudomással bír mégis azt híreszteli rólunk hogy tipográfiánkban a német kultúrbefolyás került túlsúlyba tehát olyanoktól kaptunk volna értékeket akiknek saját bevallása szerint maguknak sem volt Kár olyanokat a világvélemény elõtt rólunk hangoztatni amit nem tudunk igazolni Kissé belelapozva multunk emlékeibe könnyen megállapíthatjuk azt hogy elõdeink is igen sok értékes dolgot hoztak létre Nem kell tehát azt hinnünk hogy minden csak ma és velünk kezdõdik Kner Imre Magyar betûtermelésünk eredetisége Vessük fel már most a kérdést hogy nagynevû vagy kevésbé ismert sõt ismeretlen magyar betûmetszõink miképpen helyezkednek el a betûmûvészet fent vázolt fejlõdésében Vessük fel a kérdést hogy saját koruk stílusának szempontjából valamint az egyetemes fejlõdés szempontjából produkáltak e olyan értékeket amelyek a nagyság és eredetiség jogos igényével léphetnek föl Meg kell állapítanunk mindenekelõtt hogy a nemzet súlyos megpróbáltatásai az ország sokszor kétségbeejtõ gazdasági és politikai helyzete elképzelhetetlen kulturális és technikai nehézségei közepette ezek a betûmetszõk és nyomdászok akik egyúttal írók kiadók könyvkereskedõk és könyvkötõk is voltak a lángoló lelkesedésnek a törthetetlen akaraterõnek s az apostoli áldozatkészségnek megrendítõ példáit szolgáltatták amelyekre csak a legmélyebb hálával csodálattal és tisztelettel lehet visszagondolnunk Ezeknek az érzéseknek azonban semmi közük nincsen ahhoz a szemponthoz hogy alkotásaiknak mi a mûvészi értéke Hiszen a legtöbbjüktõl ezek a mûvészi ambíciók egészen távol állottak s akikben meg is voltak a külföldrõl hazakerülve a technikai üzleti exisztenciális gondoknak olyan tömegével a szenvedéseknek olyan áradatával kerültek szembe hogy ezeket az ambícióikat el kellett ejteniök Talán elég itten Erdély fénixének Misztótfalusi Kis Miklósnak tragikus sorsára rámutatnunk A fölvetett kérdésre tehát azt kell válaszolnunk hogy kétségtelenül vannak a magyar tipográfia multjában magyar elemek A magyar nyelv sajátos szórendje és szerkezete befolyásolta címlapjaink felépítésének módját ugyanez a szerkezet a hosszú szavak az ékezetek formája és mennyisége még akkor is befolyásolja az oldal képét tónusát és ritmusát amikor a nyomdász tudatos alakítótevékenysége megszûnik vagyis a síma szedésben Bizonyos az is hogy a fametszetû és rézmetszetû díszek között sok van olyan amely népies díszítõelemeket és egy sajátos magyar felfogás eredetiségét tükrözi eltekintve az ábrázolás tartalmi elemeitõl is De az is bizonyos hogy magyar betûmetszõink nem produkáltak itthon olyan betût amelynek technikai és mûvészi tökéletessége a maguk korának átlagos színvonalát túlhaladta volna És ami a másik fajta a jövõbeérzõ a fejlõdés irányát mutató mûvésztípusnak létezését bizonyítaná nem alkottak egyetlen olyan ismert és megjelölhetõ típust amely egy fejlõdési fokozatnak a maga korában elsõ képviselõje volna Így tehát alkotásuknak önállósága vagy eredetisége nem bizonyítható Ugyanígy nem alkottak olyan szedhetõ tipográfiai ornamenst sem amely új eredeti csak nálunk föllelhetõ volna Ezek volnának a magyar betûalkotás eredetiségének a kritériumai Azt a kérdést hogy nemzeti magyaros betût vagy szedhetõ ornamenst alkottak e föl sem vetem Ennek ugyanis ezen a téren alig van meg a lehetõsége Speciális nemzeti betût vagy sajátos nemzeti tipográfiai ornamenst természetesen csak a szedhetõ betûöntõtechnikával készültrõl beszélek nem alkottak más nemzetek fiai sem Ne tévesszen meg bennünket a gotikus schwabacher kanzlei fraktur betûcsalád hosszú fejlõdéstörténete sem mert hiszen ez nem új eredeti nemzeti betûalkotás hanem konzervatív ragaszkodás egy régi túlélt típus típushoz vagyis a gotikus betûhöz amelyet az antikvatípus a tipográfiai technika szempontjából túlhaladott Nagyon érdekelne hogy akár Csipio Paprikanusz akár más valaki tudna e olyan eredeti magyar típust felmutatni amely elvi kérdésekben egyéni kialakításban eltér a külföld vezetõ típusaitól amelyek között ezernyi átmenet van vagy olyan magyar nyomdabetût amely a maga karakterében a fejlõdés vonalán bizonyíthatóan megelõzte a fejlõdés azon fázisán külföldi társait Nem szégyene ennek a nemzetnek ha nincsen ilyen típusa de ha valaki bebizonyítaná ilyennek létezését én volnék az elsõ aki hódolattal hajtanám meg elõtte fejemet mert tudnám hogy alkotója nagy dolgot cselekedett Ha a bizonyíthatóan ismert magyar mesterektõl származó betûinket megvizsgáljuk közöttük tiszta egységes karakterû stílusú betût nem találunk Világos hogy egyes betûknek a többiek karakterébõl kiesõ stílusa nem a kezdeményezés az újítás következménye mert ezk olyanidõkben keletkeztek amikor a klasszicista antikváról még nem lehet szó hanem más reminiszcenciák játszanak közre Régi nyomtatványainkon különösen gyakran látni olyan típust amelynek legtöbb betûje még erõsen kézírásos medieval jellegû de egyesek erõsen emlékeztetnek klasszikus római betûk formáira De a stílusgondolat nincsen konzekvensül keresztülvive s így egyes betûknek az egész stílustától való eltérése határozottan technikai tökéletlenségnek minõsíthetõ Még a nagy Misztótfalusi Kis Miklós itthoni betûiben is sok ilyen következetlenség van olyan korban amikor igen sok külföldi betûmetszõ alkotott egységes elgondolású konzekvensen kialakított és gyöngyszerûen egyenletes technikai kidolgozottságú betûket Tudom hogy Csipio Paprikanusz szentségtörésnek fogja ezt a megállapításomat minõsíteni de mi magyar nyomdászok még e megállapítás dacára is meghatott tisztelettel tekintünk föl ennek a szent férfiúnak az emlékére akinek nagyságából nem von le semmit sem hogy betûi nem ütik meg azt a mûvészi mértéket amelyet abban a korban sok nyugati betûmetszõre lehet már joggal alkalmazni A nemzeti értékek megbecsülésének alapja nem az elfogultság hanem szerepüknek viszonyaik és koruk adottságai közepette elért eredményeiknek reális értékelése Sõt a szándéknak mérlegelése amely éppen legnagyobb régi nyomdászunk a szegény Misztótfalusi Kis Miklósnak esetében olyan nagyon elõtte jár a tényleg elért eredményeknek Bikfalvi Falka Sámuel Térjünk most rá bikfalvi Falka Sámuelre állítsuk be õt abba a történeti konstellációba amelyben mûködött Bikfalvi Falka Sámuel kortársa volt olyan mestereknek mint a Didot k mint Bodoni és a sok kisebb mester akik ezeknek a nagyoknak eredményeit aprópénzre váltva dolgoztak Olyan korban dolgozott tehát amikor egy új stílus volt kialakulóban maikor az új formai gondolat legyûrte a régit de amikor a betûmetszés technikája is csodálatos magasságra emelkedett Bodoni nyomtatványai technikai szempontból is egészen elsõrangúak Legapróbb betûs nyomtatványain is a betûk jusztirozása alig egyenlõtlenebb mint a mai tökéletes mûszerekkel dolgozó betûöntõké A betûk vonalvastagsága arányaik pontossága a stílusgondolatnak következetes keresztülvitele bámulatra kell hogy késztesen bennünket ma is Ha azonban visszanézünk a multba mint ahogy visszanézett maga Bodoni is aki a régi tipográfia kitûnõ ismerõje volt meg kell állapítanunk hogy ez a technikai fejlettség egy hosszú folyamat eredménye mert hiszen például a híres Elzevir féle respublikák a 17 század elején a maguk 32 alakjában olyan tisztán élesen és egyenletesen vannak nyomtatva mint sok modern komplettöntõgépen öntött betûkrõl négyhengeres modern gyorssajtón nyomott könyv és aémit sok mai nagy magyar nyomda munkáiról nem lehet elmondani egy egy ilyen kis kötetkében sok tucat lapot kell átlapoznunk amíg egy olyat találunk amelynek sorregisztere nem áll hajszálpontosan Ebben a korban tehát már igen magas technikai követelményeket lehet és szabad felállítanunk s a mi a mûvészi elgondolás eredetiségét illeti olyan korban amelyben két mûvészi világnézet küzd egymással mert hiszen a medieval és a klasszikus antikva harca ezt jelenti eredeti és önálló gondolatokra képes mûvészembernek különösen van módja és alkalma egyéniségének önállóságát bizonyítani Nem tudom melyik az a betûtípus amelyet

  Original URL path: http://www.bikfalvi.hu/bikfalvifalkasamuel.php (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Bikfalviak a világ körül
  Név Jelszó Kezdõlap Hírek Szülõföld Wikipédia Bikfalva Régen élt Bikfalviak Galéria Regisztráció Galéria

  Original URL path: http://www.bikfalvi.hu/galeria.php (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Bikfalviak a világ körül
  arra hogy a honlap célja a világban élõ Bikfalviak összegyûjtése ezért olyan adatok megadását kérjük Önöktõl amik alapján elérhetõk lesznek a honlapon regisztrált többi Bikfalvi számára Az adataikat természetesen bizalmasan kezeljük azokat harmadik félnek nem adjuk ki Az adataik védelmében az Önök által megadott adatokat csak azok a regisztrált felhasználók látják akik számára Önök ezt engedélyezik Mindezek figyelembe vételével kérjük hogy csak valós adatokat adjanak meg Az adataikat késõbb a

  Original URL path: http://www.bikfalvi.hu/usr_registration.php (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Üzenetek írásához regisztrált tagnak kell lenned

  Original URL path: http://www.bikfalvi.hu/chat/chatpost.php?postenabled=false&user= (2016-02-13)
  Open archived version from archive • (No additional info available in detailed archive for this subpage)
  Original URL path: /chat/chatshow.php (2016-02-13)